BESEDA SVATOPLUK

V druhé polovině 19. století můžeme sledovat v našem městě vzrůstající potřebu společenské aktivity, projevující se vznikem několika spolků. Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk byl založen 1863 několika nadšenými vlastenci. Členové tohoto spolku také iniciovali vznik tzv. „pomocné kasy“, což byla Záložna, která byla založena 1864. U jejího zrodu stál děkan František Beran (*1806 +1878).

Spolek Svatopluk sice vlivem válečných událostí 1866 zanikl, ale byl znovu obnoven roku 1875. Ve stanovách čteme, že: spolek má jméno Svatopluk a účel jeho jest řeč mateřskou pěstovati, zpěv, pak čtení dobrých časopisů, dovolené hry a společenské zábavy. Sídlem spolku jest Veselí u Bzence. Feministky by ze stanov spolku Svatopluk neměly radost, protože: Osoby ženského pohlaví, jakožto i nezletilé osoby mužského pohlaví do spolku přístup nemají!

Předsedou spolku byl v září 1875 Jan Heger, kterého vystřídal v říjnu téhož roku děkan František Beran, jednatelem byl učitel Max Decker. Spolek se scházel v Hrubé hospodě (taky zvané U zlatého jelena, později hotel Přikryl). Ze dvora tohoto hostince se nám dochovala mimořádně cenná fotografie, zachycující 49 členů spolku. Tedy na snímku je osob 52, ale ti tři zvědavci vykukující z poza plotu do spolku asi nepatřili. Snímek byl exponován mezi lety 1875-1878. Napočítáme zde 9 muzikantů od dechovky, 4 faráře, 3 muže v lajblu a s podivnou pokrývkou hlavy a potom zcela zprava stojí jediná žena, která nám může připomínat Boženu Němcovou, ale je to nájemkyně hostince, Albertina Kastnerová. Pozornost poutá muž sedící zleva V. Polach), držící v pravici jakýsi dokument, možná stanovy spolku. Že byl poblíž hostinec nám dokazuje muž v uniformě, stojící zprava, který drží sklenici piva. Další sklenice má společnost sedící a ležící uprostřed na zemi. Dva muži drží spolkový prapor s moravskou orlicí, který spolek nosil na své výlety. Tento prapor byl uschován na zámku, kde bohužel zmizel beze stop. Pozadí se spolek snažil zakrýt plachtou a zavěšenými koberci, což se naštěstí úplně nezdařilo a my vidíme v dáli kostel Andělů strážných a vpravo Repíkovu pekárnu (později pekař Šišpera).

Spolek pořádal také oblíbené taneční věnečky,  jejichž výtěžek v roce 1881 zaslal na stavbu pražského Národního divadla. Zásluhou Josefa Václavka (*1853 +1923), hraběcího úředníka, se podařilo získat povolení od hraběte Chorinského k využívání sálu s jevištěm U zlatého jelena. Zde spolek začal pořádat divadelní představení. Roku 1884 je to fraška o dvou jednáních Nepravý a přece pravý. Vstupné bylo 20-40 kr. a celkem se vybralo 5 zlatých 45 kr. Když byl v roce 1899 otevřen nový sál na Záložně, divadelní představení se konala zde. Byla to fraška Zmatek nad zmatek v prosinci 1899. Pět představení v roce 1900 Růžová poupata, Zlaté pero, Blázinec v I. poschodí, Jedenácté přikázání, Kříž u potoka. Spolek Svatopluk byl zrušen roku 1950.

Beseda Svatopluk, 1899

Spolek Svatopluk na dvoře hostince U zlatého jelena. Nájemkyně tohoto hostince, vdova Albertina Kastnerová (*1830), stojí první zprava. Vzadu uprostřed praporečník Jan Heger. Spolkový prapor se později ztratil. Uprostřed sedí kolem jakéhosi katafalku místní duchovní, děkan František Beran, p. Jan Ptáček a p. Vlk. Zprava sedí tkalcovský mistr Kůrečka. Nahoře zprava stojí  rolník Randa. Aneb, 51 mužů a 1 emancipovaná žena.

V první řadě sedí zleva V. Polach,  mistr kolář, Jiří Hostýnek (*1848 +1889), kloboučnický mistr a měšťan Blažek. Snímek byl pořízen před rokem 1878 

Jan Langášek byl v roce 1899 jednatelem spolku Besedy Svatopluk. Narodil se 14.2.1874, zemřel 1941. Do Veselí přišel jako učitel v roce 1896, později byl ředitelem školy.​​​​​​​

Děkan Jan Jančík, předseda 1914     ​​​​​​​

​​​​​​​MUDr. Bohumil Neuman byl předsedou spolku. Narodil se v Olešnici roku 1868 a ve Veselí byl obvodním lékařem. Byl aktivní též v Sokolu a Okrašlovacím spolku.

​​​​​​​

František Hostýnek, místopředseda 1914      ​​​​​​​

​​​​​​​Hugo Dlabal zastával funkci předsedy spolku v roce 1901. Tento barvířský mistr se narodil 3. března 1863 a zemřel předčasně po úraze roku 1903.​​​​​​

 Jaroslav Herman, jednatel 1914

Pokud se podíváme na osobnosti který řídili činnost spolku, vidíme, že ve všech případech se jedná o lidi kteří se ve Veselí nenarodili, ale do našeho města přišli. Jedinou výjimkou byl veselský rodák, kloboučnický mistr František Hostýnek.            ​​​​​​​

Taneční a divadelní sál na Záložně, kde se konaly akce Besedy Svatopluk po roce 1899.

Výběr zápisů z Knihy protokolů spolku Besedy Svatopluku

6.1.1903

Sehrána 2 divadla, Závěť a Maryša. Režisér Herman, získáno 63,34 K.

Zábavy 4  a koncert 1, získáno 83,20 K.

Místopředseda H. Dlabal.

Předsedou zvolen učitel Alois Funk (*1860).

Noviny: Národní Listy, Moravská Orlice, Lidové Noviny, Pozor, Moravský Kraj

6.3.1903

V pondělí velikonoční uspořádá se divadelní představení.

Poštmistr Dürmayer navrhuje požádat Záložnu o postavení pavilonu v zahradě.

27.1.1904

Pan Ehrenhaft zaslal spolku z Bordeaux pohlednici.

Ples byl četně navštíven, z okolí zastoupen Milokošť, Vnorovy, Lhota a Písek. Pan hoteliér zasluhuje plného uznání za zakoupení krásných záclon pro sál.

23.1.1906

Maškarní ples 11.2. spolu se Sokolem. Vstupné člen 1.20 K. rodina 3 K., nečlen 1.50 K. rodina 3.50 K. Ze zisku připadne jedna třetina Sokolu.

Návrh p. Kožušníčka, aby se koupil nový klavír se přijímá, posečká se však, až se provede přístavba sálu.

1.6.1906

Koncert Svatopluku z Uh. Hradiště, zisk 89 K. Předseda Funk stěžuje si, že bylo při koncertě tomto špatné pivo a žádá přítomného hostinského, aby se to neopakovalo.

5.2.1907

P. Dürmayer podotýká, že p. inspektor Kunze odřekl půjčiti zeleň k výzdobě dvorany.

Předseda oznamuje, proč byly pozvány na ples i některé dcery rolníků. Pomáhají při besedních produkcích. Dostavily se v krojích a slušně si počínaly, že nezadaly nejmenší příčiny ku stížnosti.

Ples. Dle kritiky dam byl ples velmi pěkný. Dekorace dvorany se zdařila, byla jednoduchá, ale vkusná. Zábava se rozproudila nenucená, srdečná. Hudba hrála slušně a není tedy divu, že vytrvalci se rozcházeli až k ránu. Jedna toliko okolnost kalila dobrou náladu. Ples totiž poctili návštěvou 2 páni, kteří zapomněli plesový úbor doma; podruhé se takoví slušně odkážou. Hoteliér ochotně pomáhal při dekorování sálu a snažil se uspokojiti přítomné dobrými pokrmy a nápoji. Zisk 41 K.

26.2.1908

Maškarní ples se zdařil. Vysokorodý pán Bedřich hr. Chorinský se svojí milostivou chotí poctil nás svou vzácnou návštěvou, kteréž cti se dostalo spolku poprvé. Zvláštností plesu byl rej: Vítání jara, provedený 12 děvčaty. Největší odměnu dostala děvčata tím, že musela rej opakovati.

14.4.1908

Jeviště. Nutno je opatřiti žebřík ku jevišti, nevyhnutelný při postavování tohoto. Cizí společnosti se propůjčí jeviště za složení 5 K. napřed za každé představení. Hudbu v meziaktí obstará pan jednatel.

Piáno se zakoupí. O posudek při zakoupení požádá se prof. Leoš Janáček a navržený klavír prohlédnou místní odborníci.

29.5.1908

Předseda Langášek a p. Herman v Brně ve skladě Lídlově zakoupili piáno model X s vídeňskou křížovou mechanikou od firmy Petrofovy v ceně 800 K.

30.9..1908

Beseda dostala německé pozvání na slavnost připnutí záslužného kříže zdejšímu strážmistrovi p. J. Foltovi. Pozvánka se nepříjme a odešle se s následující poznámkou: Domníváme se, že jen omylem byla poslána české Besedě Svatopluku pozvánka německá.Vracíme pozvánku a žádáme o nápravu v té věci.

24.5.1909

V knize přání napsáno: „Hodiny nejdou, pivo špatné!“ Hodiny se natáhly a dopíše se pivovaru v Přerově.

3.1.1910

Spolkový klavír při odklízení jeviště se nepatrně porouchal. Mikulášský oblek zapůjčen Sokolu, který jej v pořádku vrátil.

Za členku přijata slč. Ludm. Dvořáčková, odb. uč. Za člena se hlásil též israelita p. G. Beer, který nepřijat.

17.1.1910

V knihovně 797 svazků.

Uspořádány 4 zábavy, 4 koncerty, 1 večírek a 1 veselohra, 3 přednášky.

21.6.1910

Tenisový odbor Okrašlovacího spolku vypůjčil si klavír k svému večírku.

4.10.1910

Naše spolkové jeviště leží ladem. Hrávají na něm jiné spolky.

Jeviště se propůjčí Omladině na 30.10. za 10 K.

Na návrh Jar. Hermana debatováno o návštěvách místnosti besední nečlena, israelity p. G. Beera. Uznáno, že jest to proti besedním stanovám, ale usneseno věc ignorovati s ohledem na nedělní společnost. ​​​​​​​

Pozvánka Besedy Svatopluk na 11. prosinec 1910

6.1.1911

Spolek Svatopluk spolu se Sokolem dal podnět ku sbírce dům od domu na postižené povodní v Uh. Ostrohu a Kunovicích. Sebralo se 1600 K. jež rozděleny mezi obě obce.

Předsedou spolku zvolen p. Jan Jančík

22.11.1911

Mikulášská zábava 5.12. bude menšího rozsahu, pouze pro členy, zahraje salonní kvarteto, na oslavu Erbenova jubilea. Aby večírek poskytoval i tělesné požitky usneseno předložiti k večeři pečená selata (p. Strouhal).

29.11.1911

Dr. Neumann se vyslovuje proti Erbenově večírku s odůvodněním, že nelze dobře spojiti oslavu českého básníka se selecími hody. To všeobecně uznáno.

Pan předseda navrhuje, by při příští výborová schůzi se zamluvená selata snědla.

6.1.1912

Úbytek členů pokračuje, vystoupilo 10, celkem 64 členů.

2 večírky, zábava končinová a Silvestrovská. Žádné divadlo, jeviště se půjčuje za poplatek.

Předsedou zvolen Dr. Neumann, který předsednictví nepřijal a tak předsedou farář Jančík.

20.5.1913

Divadlo. 18.5. sehráli ochotníci za režie Hrůzy frašku od Šambekra Svatební večer bez nevěsty. Výběr kusu nebyl vhodný a také provedení nebylo nejlepší. Návštěva však byla slušná. Zisk 22 K.

Zjisti se, zda připadá na letošní rok 50. výročí založení spolku. Zprávu by mohl podati p. Kratochvíl v Louce, který byl členem spolku Svatopluk.

1.10.1913

50. výročí založení spolku oslaví se akademií 7. 12.

5.11.1913

Slavnost 50. výročí spolku odložena, poněvadž nebylo možno získat účinkující pro divadlo a byl již krátký čas na nacvičení rozsáhlého programu. Oslava se přenesla na příští rok.

7.7. 1914

Oslava 50. výročí založení spolku. Usneslo se uspořádati oslavu 6. září. Na programu budou: hudba, divadlo, zpěv a přednáška o dějinách spolku. Na výlohy povoluje spolek  200 K. z pokladny. Výbor a členové spolku se budou týž den dopoledne fotografovati.

16.1.1915

Výborová schůze nekonala se již přes půl roku, pro nynější evropskou válku.

Oslavu 50. výročí spolku přerušila nynější válka.

24.1.1915

10 členů narukovalo k činná službě vojenské.

Zapisovatel Jaroslav Herman končí zápis přáním, že  za rok bude valná hromada radostnější než letos.

30.1.1916

Vojenskou službu koná 17 členů spolku. V Tuchle v Haliči zemřel Karel Strouhal, nájemce hostince.

9. 3.1919

Valná hromada 23 členů, první poválečná. Zakoupí se portrét T.G.M.

září 1919

Klavír se snese do spolkové místnosti, jakmile ji vojsko vyklidí.

6.1.1920

Předseda se zmiňuje o členech legionářích na Sibiři p. Ing. Řezáčovi, a Ing. Janouška, který ač již jen o jedné ruce, přece se vrací znovu do práce pro republiku.

29.2.1920

Informace o přednášce legionáře p. por. Antonína Blažka (*1889), doplněné obrázky, fotografiemi.

P. Černůšek upozorňuje na to, že v krátké době bude otevřeno kinematografické divadlo (bio) u Janíků, čímž by návštěva divadla velice trpěla.

26.9.1920

Spolkové piáno uzavře se novou železnou tyčí na zámek visací. Za neoprávněné a samovolné vzetí spolkového piána k tanci na svatbě p. Laciny, určuje se pokuta K 50.

15.1.1921

V záležitosti opravy jeviště napíše se hrajícím spolkům Sokolu, Omladině, Ochotníkům  a Stud. fer. sdružení, zda budou ochotní zahrát ve prospěch opravy jeviště aspoň 1 představení ročně a věnovati celý výnos našemu spolku na úhradu nákladů s opravou jeviště spojeného.

30.1.1921

Těl. jednota Sokol oznamuje, že Sdružení ochotníků likvidovalo a za to hodlá sehráti Sokol 2 představení ve prospěch opravy jeviště, žádá však po celý rok bezplatné užívání jeviště. Omladina a Fer. sdruž. studentů sehrají po jednom představení ve prospěch našeho jeviště. Usneseno jeviště dáti opraviti panu Hochmanovi v Uh. Ostrohu.

2.12.1924

Zakoupen originál od Ehrenhafta za 300 K. s motivem města Veselí.

60 výročí, slavnost se bude konati 14.12.  v sále Záložny. Dekoraci zajistí pan Růžička a Popelka. Učinkovat bude hudební sdružení p. Hermana a pani majorové Pohlové. Také zazpívá pěvecké sdružení živnostníků. Na slavnost se pozvou spolky: Hasiči, Sokol, Orel, F.D.T.J., Omladina, Legionáři, Živnostníci, Červ. kříž a Ob. zastupitelstvo

20.12.1924

60-té výročí trvání spolku Besedy Svatopluk.

Slavnost 14.12. v 8 hod. byla krásná, návštěva hojná, nálada a zábava srdečná a nenucená. Výdaje se slavností spojené jsou mírné a činí 202 K.

Pořad slavnosti:       1) W.A.Mozart, Ouvertura k opeře Figarova svatba, Hud. sdruž. p. Herman

                                   2) Proslov p. p. Jana Jančíka

                                   3) Leoncavallo, Prolog k opeře Komedianti, Ing. Pásek

                                   4) Klavírní sólo p. majorové Pohlové

                                   5) K. Bendl, Svůj k svému, Pěv. sdruž. živn. p. Hostýnek

                                   6) B. Smetana, Směs z opery Hubička, Hud. sdruž. p. Herman

                                   7) J. Jindřich, Odkud as láska, zpěv Ing. Pásek

                                   8) R. Friml, Z mých vzpomínek, zpěv Ing. Pásek

                                   9) A. Dvořák, Furianti ze sexteta smyčcového, Hud. sdruž. p. Herman

U klavíru p. JUDr. Polášek. Vstup volný!

3.3.1925

Končinová zábava byla úspěšná, čistý příjem 461 Kč. Dekorace zapůjčená od Živnostníků.

Místní malíř Ehrenhaft nabízí nám ke koupi opět některé své obrázky. Nekoupí se nic!

6.1.1926

Valná hromada, 24 členů

Vlasta Pohlová vystoupila na slavnosti Besedy Svatopluk 14.12.1924

Pěvecký sbor Svatopluku, rok 1924. Čtvrtý zleva sedí kloboučník a sbormistr František Hostýnek