Č. 392/140, DONA

Na mapě stabilního katastru z roku 1827 v místech tohoto domu ještě vidíme nezastavěnou plochu. Roku 1852 zde už bydlí voskař a pernikář Michal Wolf, kterému se zde narodil syn Anton. Od roku 1860 v tomto rožním domě, z Hlavní ulice do Chaloupek, působila rodina hostinského Hegera. Dům byl výhodně umístěn na frekventovaném místě, Hegrovi zde provozovali vedle hostince také obchod. ​​​​​​​

Část živnostenského listu Marie Anny Hegerové z roku 1880. Oblast podnikání víno, pivo a pálenka, vyměřená roční daň byla 5 zlatých 25 krejcarů

​​​​​​​

HOSPODA FRANTIŠKA HEGERA

​​​​​​​V rožním domě v blízkosti malého kostelíka, se nacházela hospoda Františka Hegera,  která stála na hlavní silnici  naproti ulici Zbrodek.  Samotní potomci hosti-nského uvádí,  že hostinec zde působil od roku 1860,  písemné doklady uvádí rok 1872.  Je dochován živnostenský list na podnikání  „víno, pivo, pálenka“, z roku 1880 znějící na pani Marii Annu Heger, roční daň ji byla vyměřena 5. zlatých 25. krejcarů.

V tomto rožním domě tedy v roce 1869 žila rodina obchodníka a hostinského Františka Hegera a jeho manželky Marie Anny. Měli tři syny, pět dcer, pacholka Josefa a děvečku Kateřinu. V chlévě měli dva valachy a dvě krávy. Tento dům dostal později nové číslo 140  a obchod zde postupně měl až do roku 1925  Leopold Knitl (*1894), dále Jan Koňařík (*1892) s manželkou Terezií (*1896), a konečně oděvní dům zde zřídil Bohumil Blahák (*1912). Podívejme se jak to vypadalo u Hégrů v hostinci. V protokolu ze dne 16. 10. 1900 čteme: „dům č. 392 v Předměstí Veselí leží asi ve středu Předměstí, při křižovatce silnice okresní z Veselí do Uh. Ostrohu vedoucí a polní cesty z Předměstí Veselí do pole vedoucí, jest dům rožní, přízemní, z tvrdého materiálu postavený a křidlicí zakrytý. Sousední dům na pravé straně č. 391 Jos. Hofmanovi patřící jest též z tvrdého materiálu postavený. Vedle tohoto sousedního domu nalézá se starý hřbitov s kostelíčkem. Dům č. 392 leží na hlavní ulici Předměstí Veselí, ve které v malých vzdálenostech a sice nejvíce 100 m od sebe, ještě následující hostince se nacházejí:

V domě č. 7 Moric a Terezie Ehrenhaftovi, č. 501 Jos. Přikryl, č. 13 Záložna, č. 294 Antonín Janík, č. 415 Ferdinand Kreiker, č. 488 Gisela Schon, č. 128 Moric Ehrenhaft. Dům č. 392 nalézá se mezi hostincem v domě č. 294 a v domě č. 415.

Dům č. 392 obsahuje v popředí dvě prostranné světnice a síň, za nimi pak na straně dvoru kuchyň a předsíň, k níž přiléhá v dvorním křídle ležící druhá síň za ní pak ležící ještě dva pokoje určené za byt hostinského a za ním pak chlév s přistavěným záchodem bez žumpy. Dům tento jest starý, nízký s dlážkami ponejvíce deštěnými a špatnými. Stropy jsou částečně trámové a částečně štukatorové a též chatrné. Okna jsou malá 2křídl. bez veškeré ventilace. Výška místností obnáší 2.60 – 2.80 m. Půda není ohnivzdorně uzavřena a schází ještě jeden záchod a močítko. V nynějším stavu nelze dům tento ku provozování žádané koncese za vhodný uznati.“

V roce 1912 patří dům č. 392 Žofii Huslíkové, která žádá o koncesi a ani o rok později tuto nedostala.


Rožní dům naproti Zbrodku před rokem 1934

​​​​​​​Plán domu č. 392 z roku 1912, kdy Augustýn Huslík hodlal provést přestavbu řeznické jatky. Do Hlavní ulice byl dům široký 15,50 metrů, směrem do Chaloupek byl dlouhý přes 36 metrů.                                                                                                                                                SOkA UH, fond OÚ UH, č. 574, kart. 683, č.j.8913

V tomto domě působila řada zajímavých živnostníků. V 19. století zde rodina Hegerova provozovala hostinec. Před domem stála barokní socha sv. Floriána (na fotce vpravo).

Pohled od Zbrodku. Snímek vlevo je z roku 1922, ten vpravo byl pořízen o sto let později

Šišperův rožní dům na hlavní předměstské ulici

Stolařský mistr František Šišpera (*1873 +1940) s manželkou Anežkou (*1879). Anežka Šišperová koupila tento rožní dům roku 1931 pro svého syna pekaře Františka Šišperu, který tenkrát pekařil v New Yorku.

Truhlář František Šišpera (*1873 +1940)

Pro svoje výhodné umístění se v domě vystřídala řada obchodníků a řemeslníků: řezník Augustýn Huslík, obchodník Leopold Knitl, malíř a natěrač Karel Roch, holič Josef Bauer a obchodníci Jan Koňařík a Stanislav Žlebský.

Roku 1931 dům koupila stařenka Anežka Šišperová, pro svého syna Františka, který pekařil v New Yorku. Přední část domu pronajímala, v části orientované k Cha-lopkám měla prodejnu truhlí a pohřebních potřeb. V roce 1934 Šišperovi dům zbořili a postavili dům jednopatrový (stavitel Caletka). Vždy 4. května rodina Šišperová nazdobila barokní plastiku Sv. Floriána, který stál na chodníku před domem. Tento svatý chránil předměstí před požárem.Roku 1936 otvírá v domě obchod konfekcí Bohumil Blahák z Prostějova, a o rok později si pronajímá v domě cukrárnu také Josef Horák.

Karel Roch, malíř a natěrač             ​​​​​​​.

Jan Koňařík, obchodník         ​​​​​​​

.Stanislav Žlebský, obchodník

Bohumil Blahák prodejem konfekce značně vadil veselským krejčovským mistrům


Inzerát z roku 1948                        ​​​​​​​

BLAHÁK  A 21 MISTŮ KREJČOVSKÝCH VE VESELÍ  ROKU 1936


SOkA UH, fond OÚ UH, č. 663, k. 1291, č.j. 14897


Dne 5. října 1936 zažádal si Bohumil Blahák z Prostějova o živnost prodej dá-mské a pánské konfekce v domě č. 140 ve Veselí nad Moravou. Bohumil Blahák (*27.9.1912 v Prostějově), vyučený kožešník, hodlal dovážet do Veselí konfekci produkující prostějovskou firmou Emila Pfitznera. Na blahákovu žádost reago-vali veselští krejčí odmítavým dopisem. 21 mistrů krejčích v pánské a dámské krejčovině (2 ze Zarazic), žádalo okresní řad o neudělení živnosti pro Blaháka. Poukazovali přitom na nedostatek zakázek a velký počet oficielních krejčích pla-tících daně, a taky na mnoho tzv. „fušerů“, kteří šijí „na černo“. Navíc je ve mě-stě rodinná škola o počtu 70 žákyň, odebírajících také patřičný výdělek opráv-něným živnostníkům. Veselští krejčí hrozí, že pokud Blahák dostane povolení k prodeji konfekce, budou oni nuceni vrátit živnostenské listy. Podepsáni jsou:

Josef Karlík, Marie Zbořilová, Jindřich Kozumplík, Štěpánka Přibylová, František Rybka, Karel Krupička, Marie Vantrechová, Hedvika Žůrková, Jan Odstrčilík, František Winkler, František Koryčanský, Tomáš Trachtulec, Anna Jakoubková, František Karásek, Jan Svoboda, Josef Kosík, František Konečný, František Slavík, Josef Zámečník, František Lorenc a Františka Vyroubalová. V roce 1941 bylo ve Veselí nad Moravou 20 krejčích.

17.2.1937 dostal Bohumil Blahák koncesi k prodeji konfekce ve Veselí nad Moravou. Obchod s konfekcí provozoval v domě č. 140 až do 23.6. 1949, kdy již bydlí v domě č. 144.


​​​​​​​Na snímku vlevo obchod Bohumila Blaháka

​​​​​​​

21 podepsaných krejčích na dopise proti Blahákovi z roku 1936                                             ​​​​​​​

V domě měl pronajatou cukrárnu Josef Horák ​​​​​​​

Výuční list cukráře Josefa Horáka


Bohumil Šišpera (*22.8.1907), měl v domě obchod obuví

Plán přístavby pohřebního ústavu k domu č. 140 z roku 1936. Pohřební ústav nebyl realizován

V domě bydlela Marie Smištíková (*1923 +2021, roz. Šišperová) se svým manželem, vynikajícím sportovcem, Viktorem Smištíkem (*1920 +2008)

V domě byla taky Rádio-televizní služba

Rodina Šišperova postavila nový dům podle plánů stavitele Caletky (foto z roku 2008)


Masarykova č. 392/140 


1852   Michal Wolf (*1818), voskař (pernikář), (syn Michala Wolfa, ševce z Vamberka),                 manželka Viktorie (*1814 +1858, z rodu Johana Chmelaře), syn Anton (*1852), Eduard (*1860)


1869   František Heger (*1.12.1826, město č.30. +1880), obchodník (syn Fr. Hegera a Mariány, roz. Fr. Bystřický, tkalcovský mistr ve Veselí), manželka Anna *1831, (z rodu Jana Žádníka, řezníka z Veselí), syn František (*1855), Josef (*1860), Jan (*1863), Filip (*1872), dcera Františka (*1853), Marie (*1854), Anna (*1858), Matylda (*1865), Vincentia (*1868), matka Marie (*1785 +1877, rozená Bystřická, vdova po Františku Hegerovi), pacholek Josef Plvánek (*1851), děvečka Kateřina Randová (*1847)            2 valaši, 2 krávy                                                                                                               

1876   Antonín Palmar, pekařský mistr ze Strážnice, manželka Františka (*1853 +1877, dcera Františka Hegera).


1880   Maria Anna Hegerová (*1831), nálevna, krám, obchod střižným zbožím, syn František (*1855), Josef (*1861), sklenář,  Jan (*1863),  Filip (*1872), kožešník, dcera Anna (*1858, odd. 1881 s Markem Kobalem), Matylda (*1865), schovanka Marie Niesner (*1863)


1881   Josef Macháň, hostinský ve Veselí (syn Tomáše Macháně čtvrtníka ze Žeravin), manželka Alžběta (dcera Martina Duly ze Žeravin), dcera Alžběta (*1881)


1883   František Heger, obchodník z Veselí, manželka Anna (roz. Žádníková), dcera Matylda roku 1883 umírá v 18 ti letech, oběsila se, syn Jan umírá ve věku 20 let


1887   Josef Heger (*1860), nálevník v hostinci (syn Fr. Hegera), manželka Antonie (*1864)


1890   Josef Heger (*1860), nálevník v hostinci, manželka Antonie (*1864, dcera Ant. Žádníka, řezníka z Veselí), matka Anna Heger (*1831), vdova, syn Filip (*1872), kožešník ve Vidni

            služebná Julie Blažková (*1876)


1899   Koncese nálev vína, piva a kořalky se z Anny Hegerové přenáší na jejího syna Josefa Hegera


1900   Josef Heger (*1860), manželka Antonie (*1864), švadlena, sloužící Jan Karlík (*1872)                         2 krávy

           

1909   Marie Huslíková (*4.10.1878, roz. Halířová), žádá neúspěšně o udělení koncese k nálevu piva a vína.


1910   František Smištík (*1883, syn Jana), obchodník vepř. dobytkem, manželka Josefa (*1888, dcera Fr. Čápka, obchodníka s vepř. dobytkem, oddaní 1908), syn František (*1910)


1910   Augustýn Huslík (*1863), řezník ve Veselí, vyučený u Tomáše Tašla, později pracující u řezníků v Uh. Ostrohu a Hodoníně, manželka Marie (*1866 +1910, dcera Josefa Žádníka, čtvrtníka, oddaní 1890), syn Augustýn (*1903, mstivě bije spolužáky, pomlouvá), dcera Evelína (*1898)

           

1915   Apolonie Žádníková (*1886 +1915), manželka Josefa Žádníka, stolaře (dcera Pavla Bartoníka) (oddaní 1905)


1921   Nové č. 140, Leopold Knitl (*1894), obchod smíšeným zbožím, manželka Apolonie (*1901), syn Leopold (*1920), tchýně Marie Sochorová (*1878), v zadní části stolař Jan Javořík (*1880), Jan Koňařík (*1892) s manželkou Terezií (*1896),  obchod někdy mezi lety 1922-1925


1926   Karel Roch (*1900), malíř a natěrač, manželka Františka (*1903)

           

1929   V domě filiálka hodináře ze Strážnice, Josefa Veselého


1930   Josef Bauer (*1903), holič, manželka Ludmila (*1906), Jan Koňařík (*1892), obchodník, manželka Terezie (*1896)


1931   Roku 1931 dům kupuje stařenka Anežka Šišperová, pro svého syna Františka, který pekařil v New Yorku. Přední část domu pronajímala, v části orientované k Chalopkám měla prodejnu truhlí. V roce 1934 dům zbořili a postavili dům jednopatrový (stavitel Caletka). Vždy 4. května rodina Šišperová nazdobila plastiku Sv. Floriána před domem.


1932   Od 2.8.1932-13.2.1933 provozoval zde pobočný závod, Fr. Novák, továrna obuvi Zlín. Vedoucím prodejny byl Bohumil Šišpera (*22.8.1907), vedoucím správkárny Karel Finfera (*31.12.1899)


1933   Bohumil Šišpera (*22.8.1907), prodej obuvi a krátkého zboží (od 21.2.1933-4.4.1936)


1934   František Šišpera (*24.9.1873), sklad rakví a pohřebních potřeb. Žádá o udělení koncese pohřební služby, kterou nedostává. Pouze škola obecná a praxe 20 let kostelního sluhy kdy obstarával a vypravoval všechny pohřby, je nedostatečná.


1934   Svatba Josef Veselý (*1909, syn Josefa Veselého, hodináře ve Strážnici), si bere Hedviku (*1910, dceru Antonína Andrýska č. 726)


1934   Stanislav Žlebský (*18.4.1911), od 15.11.1934 obchod železem a železnou galanterií

           

1935   17. června neznámý pachatel rozbil výklad a ukradl 1 pár botek (výklad 1200,-, botky 49,-), celková škoda obchodníka Bohumíra Šišpery činila 1 259 Kč.


1936   Bohumil Blahák (*27.9.1912 Prostějov), obchod konfekcí (od prostějovské firmy Emil Pfitzner)


1937   Josef Hložek, holič, ukončení činnosti

Josef Horák, cukrárna, žádá neúspěšně o živnost podávání teplé kávy, čokolády, kakaa a lihuprostých nápojů. Mladí lidé chodí k němu do cukrárny poslouchat gramofon a tančit.


1938   Karel Roch (*1900), malíř a natěrač, manželka Františka (*1903)

            Blažej Marek (*1891), kotlař, manželka Josefa (*1897)


1948   Josef Horák (*1911), cukrárna


2011   Marie Smištíková (*1923 +2021)