DVEŘE V HRADBÁCH

Ty dva domy od sebe dělily městské hradby. Ten starší stojí na náměstí, dnes má číslo 47. Ten mladší byl postaven koncem 18. století v Kožešnické uličce a městské hradby tvořily jednu jeho stěnu. Z písemných záznamů je patrné jisté propojení obou domů. V domě na náměstí žil purkmistr Karel Schimek a v domku v Kožešnické bydlela roku 1781 vdova po Karlu Schimkovi. Důležitý je zápis z Pozemkové knihy města Veselí 1796 (SOkA Hodonín, fond AM-VM, č. 13, str. 305), ze kterého vyplívá, že v hradbách byly dveře, které umožňovaly propojení domu Schimkového s domkem v Kožešnické uličce.

Dům na náměstí č. 47 patřil v 18. stol. purkmistrovi Karlu Schimkovi

Modrou barvou jsou vyznačeny městské hradby. Schimkův dům č. 47 oddělovaly hradby od zeleně označeného domku v Kožešnické uličce, kde bydlela vdova Schimková.

Domek v Kožešnické roku 2010 koupil Český svaz ochránců přírody a v roce 2021 jej zbořil, aby na jeho místě vznikl dům nový. Na snímku vpravo obnažené hradby. ​​​​​​​

Záznam z Pozemkové knihy města Veselí 1796 (SOkA Hodonín, fond AM-VM, č. 13) s přepisem části o dveřích

.Průchod v hradbách mohl být právě zde. Později byl zazděn.

Bohužel slabší kvalita snímku

Detail zaklenutí průchodu

Trochu se to změnilo. Vlevo rok 1905, vpravo listopad 2023

Nový dům v Kožešnické