Gruntovní kniha Veselí-města, 1719-1752

Gruntovní kniha Veselí-města, 1719-1752 (SOkA Hodonín, fond AM-VM, č.10)

Pro historii náměstí ve Veselí má tato kniha zcela zásadní význam. Kniha popisuje všech 30 domů na náměstí a jejich měnící se vlastníky v průběhu půl století. Protože v době zápisu ještě domy nebyly opatřeny popisnými čísly, putujeme kolem náměstí, dům od domu, ve směru pohybu hodinových ručiček.

Úvodní stránka Gruntovní knihy Veselí-města z roku 1719

Písař František Antonín Kratochvíla začíná popisem Obecní radnice, což dnes je levá polovina Městského muzea. Zde je přepis celého záznamu:

Dům Raddní

Starožitneho Mě-

sta Wesellí, aneb Rathaus

Byl velice spustl pro vojni teho

času vzniknute, až v roku 1668 byl

vystaven a obnoven, kterýžto dům Rad-

ní tak trval až do roku 1704. Skrz voj-

nu  Uherskou  kterouž  vedl kníže

František Rakotzii  se svými pomocníky

a toho roku byl vypálen spolu i s Městem,

však ale  nepřítel  nepřišel  do  Města,

toliko na Předměstí zapálil, a tudy oheń

rozmohouc se spolu i z celým Městem v po-

pel  obrácen  byl  krom  zániku  mlýna  a

pivovara.  Roku  1705  jsouc  Město  skrz

touž   trvající  vojnu    ve  velkéj  nouzi

a bídě, byl zas vystavěn, kterýž až do datum

tak zůstává. K tomuž  Domu Radnímu

přináleží roli jeden lán. První zápis se

stal v roku 1708. Za Purkmistrovství P.

Ondřeje Saydy starš. a P. Tomáše Tymla mlat-

šího, Radních P. Joachima Plačka, P. Jiříka

Czuderlu,  P. Matuše Finfera   P. Lorenza

                                           Schworza

1719/003

P. Johannesa Černocha P. Jana Zednička,

a jinších Radních, za Rychtářství P. An-

dryse Wadowskeho.

Ten Dům Radní staven byl pospustieny

v roku 1668. Za Regirugizi toho času

Milostivej Vrchnosti Pana Pana

hraběte z Rottalu, a auřednictví Pa-

na Troiara. Napotom zase v  ro-

ku 1705  vystaven byl za   časů

Mil. Vrchnosti  z Vrinen  totiž to

J. M. Pani Bartodiejske, Pani Lichnow-

ske, a Pani Kozove, a za Hejtman-

ství Pana Caspara Böhma, nyní

ale v novie Renovirovana za Regiru-

jící Dědičné Milostive Vrchnosti totiž

Vysoce Velebného a Vysoce Urozeného

Pána, Pana Johannesa Felixa Zieletzkeho

Svobodneho Pana z Počeniz Pana na Ve-

seli a  Pršticich  tež  také Vysoce

Urozene Pani,   Pani Maximiliany Zie-

letzke  ovdovělé  Svobodné Pani z Poč-

enic rozene Svobodné  Pani z Löwen-

thurnu Pani na  Veselí a  Pršticích.

//​​​​​​​

1719/004


za Hejtmanství Pana Jiřika Hohna,

purkmistra staršího Pana Františka

Brandiského, mladšího P. Ondresa Say-

dy P. Josefa Kratochwilu P. Matise Robka,

P. Joanesa Schizwalda, P. Barthol. Slaninu

P. Lorenza Schwortza P. Mikuláše Pirow-

ského, P. Jiříka Franského P. Matiase Schtröb-

la, P. Andresa Schilhanka, a Jana Dobrozem-

ského.  Městského Rychtařství Pana Ji-

říka Lorenza jako také Radního Písařství

Františka Ant. Kratochwila


V Roku 1719 po dni a slavnosti nejdra-

šího Těla Božího most městský na Před-

městí se vstahující, skrze toho času

představeného Purkmistra staršího

Pana Františka Brandejského na náklad

Obecní vystaven. Kteréhožto času jemu

přivtělená Rada se vynacházela totiž

mladší Purkmistr P. Andris Sayda Radní

P. Jan Kratochwila, P. Matis Robek, P. Jan Schiswald

P. Bartol. Slanina, P. Lorenz Schwartz P. Ma-

tise Ströbla P. Andresa Schilhánka, P. Jiříka

Franského a P. Jana Dobrozemského, za Rychtář-

ství  opat. P. Jiříka Lorensa Městského Pi-

                    sařství Františka Ant. Kratochwilu

                                                                 Obrať


1719/005

Za Regirující Milostivé Vrchnosti

Vysoce Velebného, a Vysoce Urozeného Pá-

na Pana Johannesa Filipa Zieleckého

Svobodného Pána z Potčenic, Dědičného

Pána na Veselí, a Pršticích, a Vysoce

Důstojne Biskupského štítu v Holomouci

Canovníka              též

Vysoce Urozené Pani Pani Maxmilia-

ny  Zielecke ovdovělé Svobodné Pani z Lö-

wenthurnu, dědičné Pani Panství

Veselského a Pršticicích.

              za Hejtmanství

Pana Jiříka Hona vystaven tenž

z předu psaný most jest!

v Roku 1718. Velké sucho bylo tak

že na všem velký nedostatek byl

a obilí pšenice za 4. riž a ječmen

po 3. Rý. 12. Kr. oves na 38. Groši

a ¼. prosne kaše na 1. Rý. 30. Kr. podob-

ně z hrachem prodávali.

Z čehož v 1719 do žni tak velký hlad

se   zde  vznikl  že  otruby  místo

mouky na chleb se kupovaly a chleb

z toho pekli což věc před tím zde

nikdy neslýchaná?

//


1719/008​​​​​​​

Dne 6. Sebtembris Ad 1719. Zjednáno jest

13. plášťů pro Radní osoby na nák-

lad Obecní skrze toho času Purkmi-

tra   Pana  Františka Brandejského,

kde předtím nikdy žádných nebylo.


Léta 1719. Dne 23. Decemb.   na obloze

nebeské  jest se velmi hrozna kometa

na dvou místech  ukázala  a to na půl-

noční straně,   podvakráte  předně

od 12 ti  hodin v noci až do jedné, podru-

hé od 3. hodin z půl noci  až do 3 čtvrti

na čtvrtou hodiny stala.

Zápis o zakoupení půl domku panem Matisem Robkem za 55. rýnských od Jiříka Cundrle roku 1711

1719/287

Matis Robek.

Léta Páně 1711 dne 12. Marty

za šťastného Panování J. M. Pana Pana

Maximiliána Františka Zielletzkého svo-

bodného Pána z Potšeniz Pána na Veselí

/: titul:/ a za Hejtmanství Pana Jiříka

Kopál, za Purkmistrovství Františka

Brandejského staršího Pawla Břečku

mladšího, radních totiž Andresa Saydu,

Lorentze Schwotza, a jiných spolu rad-

ních všech, jako také za Rychtáře Wácz-

lawa Krejčího,   stal se dokonalý kup

předstoupíce před Magistrát starožitného

města Veselí mezi teď položenými na

způsob tento že Matis Robek koupil jednu

polovici domu od Jiříka Czunderle

za sumu hotových berných peněz 55. Rý. při-

tom vymiňuje sobě teď jmenovaný Jiřík

Czundrle v témž zaprodaném domě na 5. let

světničku bezevšeho ouplatku, a dvoje honcze

na 5. let k užívání a to 1. honcze nad a druhé

pod Hraničkama ležící.

Druhů polovici domu pak od Kondrata

Jerjerla zetě jeho, a svého švagra

//


1719/288

za sumu 64. Rý. jest podobně odkou-

pil, bezevšech vejminkův jak by ty

jmenované bejti mohli.

Pročež předstoupíce on pravený Matis

Robek před nás, nás za to šetrně

žádal by jemu a potomkům jeho sem

do purkrechtu tenž koupený celý

dům dle práva připsán byl, i zna-

jíce my jeho slušnou žádost, tak

činíme, a takový sem jemu i pozůsta-

lým Erbům z jednéj strany vdovy Pal-

marky, a z druhé Jakuba Paukra le-

žící z jednou čtvrti roli a ze dvůma

štěpnicemi v Horních, jedna

ležící strany jedné Tomáše Hanáka,

a z druné Jana Peczucha jenž sluje

Růbanice, druhá štěpnice v Dol-

ních z jednéj strany Jana Skalky

kterýžto dům za volný svobodný v ni-

čem nezávadný /: na kterém z pozůstlých

Erbů Czundrlowských již více žádný

se natahovati tím méně co Pratendi-

rovati má, :/ se jemu sem právem

připsati dal,   rukojmí za dobré

hospodářství zastavil, Andésa Wa-

dowského, a Jana Kratochwílu kterýžto

za 119. Rý. koupen. Stalo se v domě

radním. Anno et Die ut Supra

Kaligrafický zápis z Gruntovní knihy (Pan Antonín Karel Postavka, 1730)

Antonín Karel Postavka byl v letech 1732-1752 hejtmanem. Zemřel 26. ledna 1754 ve věku 58 let.

Kaligrafický zápis z Gruntovní knihy (Dům Jana Zubala, 1720)

Tento dům obec zbourala a na jeho místě stojí kostel sv. Bartoloměje

Kaligrafický zápis z Gruntovní knihy (Pana Johanesa Filipa Troyara dům)

Jan Filip Troyar byl hejtman a roku 1731 provedl novostavbu domu č. 5/9

Kaligrafický zápis z Gruntovní knihy (Půl domu pana Francze Losza, 1758)