KYTLICA JARO

Dnes již pouze několik málo pamětníků si vzpomene na magistra farmacie a později vedoucího muzea ve Veselí nad Moravou, Jaroslava Kytlicu. ​​​​​​​

​​​​​​​Jaroslav Kytlica, etnograf, archeolog a numismatik, vystudoval farmacii v Praze. Poté praktikoval lékárnu ve Štramberku, kde začal se sběrem pravěkých nálezů. V roce 1928 vyženil lékárnu ve Veselí nad Moravou, kde vedle lékárnické praxe také pokračoval ve sběru historických nálezů. Jeho sbírky, v níchž se octla mj. unikátní přilba z halštatského období vybagrovaná z řeky Moravy, získala muzea ve Veselí nad Moravou, Štramberku, Zlíně a MZM v Brně. Roku 1955 zanechal Kytlica lékárnickou praxi a až do roku 1961 byl vedoucím městského muzea ve Veselí nad Moravou.                                    ​​​​​​​

Jaroslav Kytlica se narodil 1895, jako nejmladší dítě, v rodině Jana Kytlicy, doktora medicíny a knížecího arcibiskupského fyzikuse v Kroměříži

Zprava sedí Jaroslav Kytlica, zleva Karel (*1891) a uprostřed jejich matka Františka, druhá manželka doktora Jana Kytlicy. Františka, která byla o dvacet roků mladší než její manžel, pocházela z Hodonína

Matka Františka Kytlicová, Jaroslav a Karel Kytlica, který působil jako právník. Tito bratři měli ještě čtyři nevlastní sourozence, z nichž nejstarší byl Vladimír, narozený 1876, který působil jako lékař v ústavu pro choromyslné ve Šternberku.

Zleva stojí Karel Kytlica, zprava jeho bratr Jaroslav. V klobouku jejich nevlastní bratr MUDr. Vladimír Kytlica. Důležitá je ta druhá osoba stojící zprava, Vladimírova první manželka Pavla Kytlicová.

Pavla Kytlicová (*1874 Vídeň, +1932 Tasov)

Pavla Kytlicová se narodila ve Vídni v rodině Jana Balíka, úředníka na ministerstvu obchodu, který pocházel z Benešova. Pavla chodila do škol německých, ale mluvila jen česky a četla české knížky. Roku 1903 se provdala za MUDr. Vladimíra Kytlicu, lékaře v nemocnici na Vídeňce, původem z Kroměříže. Rodiče svojí dceři koupili malé lázně ve Svaté Anně u Tábora. Novomanželům se tam vedlo dobře, ale Vladimír na přímluvu svého otce získal místo sekundárního lékaře Zemského ústavu pro choromyslné ve Šternberku. Pavla zde se svým manželem žila 15 let, ale manželství to nebylo šťastné. Vladimír Kytlica si do Šternberku přivedl novou partnerku Kazimíru, kterou si po rozvodu s Pavlou nakonec vzal. V roce 1918 se Pavla Kytlicová setkala s básníkem a knězem Jakubem Demlem a na jeho popud začala psát. Od roku 1921 až do své smrti žila Pavla s Jakubem Demlem v Tasově u Žďáru nad Sázavou​​​​​​​.

Roku 1919 napsala Pavla Kytlicová první knihu s názvem O dětech, o zvířátkách a o jiných věcech. Stěžejním dílem je pětidílný životopisný román Rodiče a děti. V této knize je zajímavá pasáž věnovaná našemu ještě malému Jarouškovi Kytlicovi:

21. února 1928 si Jaroslav Kytlica vzal za manželku Friedu Miladu Reinerovou

Frída Reinerová (*1909), byla dcerou židovského lékárníka Viléma Reinera a jeho manželky Evženie Löwy. Před sňatkem s Kytlicou se nechala pokřtít a přijala jméno Milada

Lékárna kterou Kytlica získal sňatkem s Miladou Reinerovou. Snímek vlevo zachycuje stav před rokem 1938, v I. patře se nachází 4 okna. Později Kytlica zakoupil část sousedního domu Martykánového. Na snímku vpravo v I. poschodí vidíme 5 oken

Kytlica byl také myslivec

Tento dům v Kroměříži vlastnil se svým bratrem Karlem

S první manželkou měl Jaroslav Kytlica dcery Miladu a Jaroslavu. V roce 1937 bylo manželství rozvedeno, Jaroslav Kytlica si vzal druhou manželku Vlastu, s níž zplodil syna Jaroslava („Lálinka“ *1943)

Promoce MUDr. Jaroslava Kytlicy (*1943), který působil jako foniatr v kyjovské nemocnici

Jaroslav Kytlica I. *1895, Jaroslav Kytlica II. *1943, Jaroslav Kytlica III. *1967

Stříbrný depot nalezený Jindřichem Tomečkem v roce 1939 v ulici Břehy. Největší průměr záušnice byl 11,5x8,1 cm a nejmenší průměr činil 8,1x8,0 cm

Stříbrná záušnice ve tvaru rozevřeného esovitého kruhu. Obvod záušnice 22 cm, průměr 9,5 x 7,5 cm, váha 13,5 g. Osm dvojic tordovaných stříbrných drátků je spleteno tak, že vytvářejí trojžeberný pletenec, kolem roku 1200 n.l.


Věnování Jaroslava Kytlice Jindřichovi Tomečkovi

Jaroslav Kytlica byl také zdatný turista a amatérský speleolog. Byl aktivní při průzkumu jeskyní v masivu Radhoště zvaných Radhošťské ďůry (jeskyně Cyrilka 1946)

Informaci poskytl pan Jaroslav Horák

Inzerce z novin Moravskoslovenská vzájemnost, 1932