Malý ostrov před zámkem - 2. část

Poničený most němci před zámkem v dubnu 1945.

Duben 1945

Most v předválečné podobě

Potopa 1938 u zámeckého mostu

Velká voda u zámku roku 1938

Na zámeckém mostě Antonín Ticháček se svojí BSA

V roce 1945 most k zámku obnoven nebyl.

Budova elektrárny, 50. léta 20. století

Svatopluk Randa se žení s Hedvikou Pajerovou (1946). Zleva sedí Max Randa, Anna Randová, zprava sedí Josefa Pajerová a Jan Pajer. Jan Pajer byl elektrotechnik bydlící v elektrárně. Jeho zeť Svatopluk Randa byl vedoucím elektrárny od roku 1952.

Vlevo budova bývalého mlýna byla přeměněna na vodní elektrárnu, vpravo objekt starého pivovaru. Vidíme také zábradlí dřevěného mostu spojujícího mlýn s náměstím.

Pivovar

Pivovar stál na ostrově proti mlýnu a měl roku 1667 pánev na 9 sudů a roku 1717 na 12 sudů piva. K pivovaru přiléhala sladovna, na jejíž půdě byla sýpka pro zásoby chmele, pšeničného a ječmenného sladu. Podle odhadu z roku 1750 vyrobil pivovar na 700 sudů piva. Výrobní kapacita pivovaru v roce 1845 činila 2120 věder piva. Posledním správcem pivovaru byl roku 1861 Jan Weber (*1788 +1866). Později byl pivovar zrušen a budova sloužila pro různé potřeby hospodářského dvora a také jako byty pro zaměstnance.

Sládci působící v pivovaru:

1692    Johan Kravec, sládek, manželka Anna (dcera Filipa Springera a Alžběty), dcera Kateřina *1692

1696    Johan Fiala, sládek, manželka Anna, syn Michal *+1696 (matr. 5912/30) 

1699    Pavel Švejda, sládek, manželka Dorota +1725 (dcera Tomáše Charváta z Předm. Veselí), dcera Dorota *1699, Anna *1701

             Dcera Anna se narodila přímo v pivovaru

1703    Andreas (syn Václava Šilhánka) si bere Mariánu (dceru Johana Krawce, sládka) (matr. 5912/279)

1704    Jiří Ferer, sládek, manželka Alžběta, dcera Kateřina *1705

1705    Umírá Pavel Švejda, (55 let), sládek

1707    Martin Veselý, sládek

1708    Martin Suchomel, sládek, manželka Mariána (5912/484)

1714    Ludvík Veselý, sládek (matr. 5912/170)

1715    Václav Fiala, sládek veselský, manželka Anna +1720 (5912/179, 213)

1721    Valentin Kalivoda, sládek veselský, manželka Rosalie (matr. 5912/240)

1725    Václav Fiala, manželka Anna, syn Antonín *1725

1738    Matyáš Breizinger  

1748    Jiří Beck

1751    Jiří Charus 

1760    Godfrid Heümann (Haymann) *1718 +1777, sladovník , pivovarník (kmotr, 5914/14)

1779    Svatba  18.1. Matyáš Ploner *1728 +1780, sládek, si bere Barboru, dceru Ferdinanda Offnera

1798    Tomáš Lázenský *1726 +1798

1801    Anton Skřivan *1761 +1815

1815    Leopold Skřivan

1816    Johan Patza

Vlevo na snímku dva štíty bývalého pivovaru.

Od svého počátku bylo náměstí-město spojeno s hradem později zámkem. Toto propojení, životně důležité pro obě strany, bylo symbolicky vyjádřeno také osou spojující kostel pomocí mostů se zámeckou věží. Jeden z nejkrásnějších starých snímků, pořízený při Božím Těle, před rokem 1909. Na snímku vpravo zachycen barokní štít „Selského“ mlýnu, zbořen roku 1927. Zleva vidíme dva štíty bývalého pivovaru.

Záběr ze zámecké věže k náměstí před rokem 1909. Vlevo budova pivovaru s plastickým členěním štítu, vpravo střechy mlýnu

Snímek po roce 1927. Vpravo dole již není „Selský“ mlýn.

Dvě budovy starého pivovaru a dřevěný most co sloužil až do roku 1937.

Vlevo Pirhala, (před ní hromada písku určeného k prodeji), vpravo dvě části pivovaru. Foceno ze zámeckého mostu.

Bourání po roce 1937 obnažilo štít starého pivovaru

Poslední okamžiky starého pivovaru.

Plán pivovaru ve Veselí nad Moravou, Josef Tomášek (MZA, Brno, Fond 95, ev. č. 75) Základy stavby stály na dubových pilotech

Plány nerealizované přestavby pivovaru na kanceláře vrchnostenského úřadu ve Veselí (MZA, Brno, Fond 95, ev. č. 76)

Pirhala

Na malém ostrově, mezi hradem a městským náměstím, se nacházel mlýn, pivovar a také pálenice. Budovy pivovaru a pálenice byly stavebně propojeny. Všechny tyto tří hospodářské zařízení patřily původně majiteli veselského panství, který je pronajímal různým pachtýřům, v případě pálenice se jednalo o pachtýře výhradně židovské, jak dokládají zachovalé smlouvy, doplněné pečetěmi. Později se pálenice přestěhovala na předměstí Veselí, do domu č. 7. Na místě staré pálenice potom působil panský mistr tesařský Martin Horník, později hrabě Chorinský budovu pronajímá hospodským pachtýřům, hospoda je známá jako „Pirhala“. Tento objekt byl po roce 1937 zbořen, aby uvolnil místo novému betonovému mostu na Moravský Písek.

1725    Dne 1. března 1725 pronajímají Johan Felix a Maxmilián Zieletský, pálenici ve Veselí, Salomonu Barlovi (Berlovi)  a Mändl Lazarovi, židovským podnikatelům.

1732    Urbář uvádí že palírna leží vedle pivovaru

1753    Pachtýřem v pálenici je Johan Feodor

1755    Pálenici má pronajatou od vrchnosti Abele Kravička a Jakub Fixel

1758    Abele Kravička

1764    Aron Moyses a Abele Kravička. V pálenici byly umístěné tři panské varny. V tříleté smlouvě je uvedeno, že mohou pálenku pálit i šenkovat, ale nesmí pořádat taneční zábavy. Šenkovat nesměli v neděli a ve svátky. Páleníci mohli umísťovat pálenku v městě i v předměstí Veselí, v Zarazicích Vnorovách a v Písku. Roční pacht činil 583 guldenů 20 krejcarů.

1767    Aron Moyses (pacht na 7 roků)      

1774    Marcus Moni a Isak Salomon

1780    Isak Salomon

1781    č. 16, Panská pálenice

1783    Pálenici provozuje Jakub Fixel (*1750 +17.2.1815). Tento Jakub byl zřejmě synem Jakuba Fixela páleníka z roku 1755.

1794    Martin Horník *1749, panský mistr tesař, manž. Anna *1761 (dcera Karla Koschwice, kloboučníka) syn Václav *25.9.1794, Tomáš *11.12.1796 (5915/86)

1857    Objekt vlastní hrabě Chorinský a pronajímá jej hospodským pachtýřům. Julie Hurbančíková, provozuje hospodu

Hrabě Chorinský vlastnil i další hospodu, která se nacházela přímo naproti mlýna. Lidé, melci dojížděli zdaleka, hlavně když byl na potocích malý stav vody a tak před mlýnem museli čekat i několik dní. Hospoda zde byla tudíž potřebná. Kdysi tady (1830), podle Josefa Hegera, působil taky hospodský Šusta – proto se jí říkalo „Šustárna“. Víc byl ovšem rozšířený název Pirhala, což vzniklo zkomolením z Bierhalla a toto označení reagovalo na skutečnost, že hostinec přímo sousedil s pivovarem. Někteří nájemci na Pirhale: 1857- Julia Hurbančíková, 1884 – Johan Reizenthaler (*1856), 1900-1904 – Vavřinec Steinmayer (*1823), 1904 březen – Eduard Uhlíř. Od roku 1910 zde působil poslední hospodský František Skácel (*1854).  V roce 1919 se z rozhodnutí hraběte Chorinského přenáší koncese nálevu lihovin z Pirhaly do jeho druhé hospody na náměstí. Od roku 1898 dodával pivo výhradně František Janáček z Uherského Brodu s nímž měl hrabě Chorinský smlouvu.

Před hospodou bylo malé malebné náměstíčko, kam se dopravoval říční písem a štěrk těžený z Moravy. Na starých fotkách vidíme převrácenou pramici, několik stromů a opodál sochu sv. Jana Nepomuckého. 

V roce 1921 dostává bývalá Pirhala nové č. 29,  bydlí zde rodina krejčího a vrátného na zámku Josefa Jakoubka a mědikovce Adolfa Rause.

Uprostřed Pirhala, vpravo starý pivovar

PIRHALA,  hostinec, nálev piva a kořalky, stál na ostrůvku naproti mlýnu (dnes vodní elektrárna). Na fotografii stojí u dveří hospodský František Skácel.

Johan Reizenthaler, hostinský na Pirhale

Na obrázku Pirhala z bočního pohledu, uprostřed mostu, vpravo starý pivovar

Před hospodou byl uskladněn vytěžený říční písek (foto Josef Tašl).

Zadní pohled na Pirhalu

Pirhala z pohledu od Benátek

Zbytky staré pálenice, později hospody, 1937

Plán na říční plovárnu z 8. dubna 1884, kterou hodlal realizovat Julius Kohn do míst za Pirhalu

Říční bazén vznikl o padesát let později o kousek dál. V pozadí vlevo Pirhala, vzadu zámek.

Ludvík Ehrenhaft zachytil typickou scénu před Pirhalou - svoz sena z luk a těžba písku z řeky

Most na Benátky

Vpravo roh Pirhale, v pozadí Benátky na kresbě Ludvíka Ehrenhafta