ORNSTEIN

Původně byla celá židovská komunita soustředěna do těchto čtyřech domů

V průběhu 19. století se ve Vídni uplatnila řada osobností pocházejících z Veselí nad Moravou. Nejvýraznější stopu zde zanechal rod Ornsteinů. Ornsteinové patřili ve Veselí nad Moravou k nejpočetnějším židovským rodinám, v matrice narozených z let 1785-1830 je uvedeno 18 dětí s tímto příjmením. Právě roku 1786, se Isaku Ornsteinovi a jeho manželce Ester narodila dcera Kateřina. Tato rodina žila v domě č. IV, který byl součástí bloku židovských domů připojených k městským hrad-bám. V tomto domě žilo více Ornsteinů, mimo jiné také Löbl Ornstein, jenž přišel ze Strážnice, a měl 5 synů  z nichž tři - Markus, Lazar a Samuel vytvořili 3 hlavní větve tohoto rodu ve Veselí. Markus měl 6 dětí. Nejzajímavější z nich byl nejmladší syn Emanuel (*1821 +1901), který byl lékařem u hraběte Chorinského a je po-hřben na židovském hřbitově ve Veselí nad Moravou.

Tyto čtyři domy tvořily jádro židovské obce

Dům zleva patřil od roku 1822 Lazaru Ornsteinovi a nacházel se na kraji Sudomírek. Sousedil s předměstskou radnicí      ​​​​​​​

Náhrobek Lazara a Anny Ornsteinové. Lazar Ornstein se dožil 94 let

Lazar (Leopold) Ornstein měl také 6 dětí, a bydlel v malém domku č. 203, na začátku Sudomírek. Historicky důležití byli především dva jeho synové - Abrahám  a Josef. Přestože to byli bratři, byli zcela rozdílných povah a naprosto jinak oblíbení mezi spoluobčany. Oba byli aktivní v politickém životě. Abrahám působil na Předměstí, kde byl I. radním. Josef byl 12 let oblíbeným starostou Města Veselí a byl m.j. držitelem Zlatého záslužného kříže s korunou. Bydlel na náměstí v domě č. 8.  Jak nás informuje zpravodaj z Veselí ve Slováckých novinách z roku 1891: „oba bratři jsou jako nebe a dudy. Starosta Josef se o obec všemožně stará, vykonal mnoho cest pro obec, aniž by si nechal proplatit cestovné, nebere ani služné, peníze půjčuje na nepatrný úrok, nebo zcela bez úroku, finančně podporuje obecní projekty. Zapůjčil 13.000 zl. na zakoupení školní budovy od vojenského eráru, aniž by jakýkoliv úrok žádal. Naproti tomu Předměstský Abrahám by na obecní podnik nedal ani haléř, raděj by si koleno nechal nebozezem vrtat, od křesťanů bere nekřesťanské úroky. Za tyto úroky již nakoupil velmi mnoho polností.“ ​​​​​​​


Pohřeb oblíbeného městského starosty Josefa Ornsteina. Obřad se konal dne 2. prosince 1900, ve 3 hodiny odpoledne, před Městskou radnicí a zároveň Obecní hospodou (dům vpravo).

Uprostřed dům č. 297/120, který patřil Abrahámu Ornsteinovi

Židovský pohřeb, kresba Ludvíka Ehrenhafta ​​​​​​​


​​​​​​​

Abrahám Ornstein, který kdysi začínal jako obchodník s obilím, byl později úspěšným majitelem realit. Byl hodně neoblíbený, ale přesto byl zvolen za I. radního. Bydlel na Předměstí v přízemním domku č. 120, naproti mostu přes Moravu. Svým šesti dětem umožnil studium a všechny se ve světě dobře uplatnily. Terezie v Bratislavě, Sikmund v Terstu, Betti ve Vídni, JUDr. Max byl vrchním soudcem ve Vídni, JUDr. Jakub Ornstein byl advokátem ve Vídni, předsedou židovské asociace ve Vídni, mimo jiných se zasloužil o omilostnění Leopolda Hilsnera. Hugo Ornstein byl v Rio de Janeiro generálním konzulem Rakouska v Brazilii. Tento úspěšný velkoobchodník zprostředkoval dovoz brazilské kávy do Rakouska. Abrahámova dcera Charlotte se provdala do Třebíče za majitele koželužny Bernharda Subaka. Firma J.H.Subak a synové ovládala výrobu kůží v Třebíči v druhé polovině 19. století. Od roku 1871 směla tato slavná firma nést na svém štítě císařský znak, roku 1878 se tato firma zúčastnila Světové výstavy v Paříži. V té době byla na vrcholu své produkce, pracovalo zde 400 až 600 zaměstnanců. Ještě v roce 1926 zaměstnávala 250 dělníků, provoz slábl a roku 1931 výroba zanikla. ​​​​​​​

HUGO ORNSTEIN

Nejmladším synem Abraháma Ornsteina byl Hugo (*1865 ve Veselí n/M.). Hugo Ornstein se stal největším dovozcem brazilské kávy. Jeho firma sídlila v Rio de Janiero a v Terstu (v Terstu později firmu vedl jeho bratr Sigmund). Po skončení I. světové války se Hugo Ornstein stal generálním konzulem Rakouska v Brazilii. Jeho „Růžový dům“ se stal na dlouhá léta konzulátem Rakouské republiky. Hugo zemřel roku 1936 ve Vídni, ale na jeho přání byl pohřben na veselském hřbitově, kousek od hrobu jeho otce Abraháma. Hugo Ornstein si vzal za manželku svoji sestřenici, Hedviku Subar. Z tohoto manželství se narodila dcera Dora, provdaná za Adolfa Gottlieba. Dora Gottliebová přivedla na svět roku 1920 syna Ottu, slavného brazilského chemika.

Hugo Ornstein (*1865 Veselí +1936)       

jeho manželka Hedviga (1874-1936), roz. Subak

„Růžový dům“ postavený Hugo Orsteinem v roce 1910 na pláži Copacabana v Rio de Janiero, který až do roku 2013 byl sídlem Rakouského velvysla-nectví a generálního konzulátu

Dora Gottlieb (1898-1968) se synem Ottou     ​​​​​​​

Otto Gottlieb (*1920 Brno +2011 Brazilie)

​​​​​​​Dora Gottliebová byla dcerou Hugo Ornsteina a Hedvigy Subarové. Dora se provdala za Adolfa Gottlieba, který měl v Brně továrnu na kovové nástroje. Později rodina Gottliebova převzala v Brazilii firmu vyrábějící esenciální oleje, založenou Hugem Ornsteinem. Otto Gottlieb vynikající brazilský chemik, který byl v letech 1998, 1999 a 2000 nominovaným na Nobelovu cenu.

Nadace Josefa Ornsteina

Městský starosta Josef Ornstein založil roku 1890 nadaci Ornstein, která každoročně finančně podporovala chudobné žáky Obecné školy a také sociálně slabé občany Veselí nad Moravou.  Z úroků částky 2.400 korun (později navýšené), byla vždy před Vánocemi nakoupeno kolem 40 párů obuvi v celkové hodnotě kolem 300 korun. O něco menší částka byla každoročně rozdána taky chudobným občanům. Podobnou nadaci založil také jeho bratr Abrahám a také jeho synovec Hugo Ornstein. Poslední podporu z nadace vyplatil městský strážník 11 chudobným občanům 24. prosince 1942. Potom německé úřady všechny židovské nadace zrušily.

SOkA Hodonín, fond AM-VM, č. 163, 164, 165, 166

Nadace Hugo Ornsteina

Generální konsul Hugo Ornstein ve Vídni, zemřelý dne 9. srpna 1936, rodák z Veselí nad Moravou, ve své poslední vůli nařídil založit nadaci pro chudé ve Veselí nad Moravou těmito slovy:„Chudým mého rodného města Veselí nad Moravou, zanechávám tisíc Liber Šterlinků k uložení v dobrých titulech, nebo prvotřídních hypotékách, z jejichž úroků se vyplatí v poměru 1/3 křesťanským  a 2/3 židovským  chudým dvakrát ročně a sice 16.června v den úmrtí mé matky a 13.listopadu v den úmrtí mého otce.“                                                                                                                                                        SOkA Hodonín, fond AM-VM, č. 165, fol.47-71


Třetí větev započatá Samuelem Ornsteinem je také pozoruhodná. Nejstarší syn Leopold (Löbl) se stal ve Vídni císařsko-královským hlavním vydavatelem tabáku, tuto pozici později převzal jeho syn Emil narozený ve Veselí roku 1860. Druhý Leopoldův syn Sigfried byl ve Vídni zubařem. Salomon Ornstein se uplatnil v Holešově, kde vybudoval sladovnu, kterou později převzal jeho syn Emanuel. Emanuelův syn JUDr. Viktor Ornstein byl Vrchním zemským soudním radou ve Vídni a presidentem Demokratické asociace pro židovské uprchlíky v USA.           

Na židovském hřbitově ve Veselí nad Moravou se nachází celkem 13 náhrobků rodiny Ornsteinovy. Oba bratři, Abrahám a Josef, leží na hřbitově nedaleko od sebe, a jakoby i jejich náhrobky vyjadřovaly jejich povahy. Abrahám leží pod ponurým těžkým černým náhrobkem, kdežto Josef se svojí manželkou Emou odpočívají pod bělostným štíhlým mramorovým obeliskem. Hugo Ornstein zemřel sice 9. srpna 1936 ve Vídni, ale byl pohřben ve Veselí nad Moravou. Je zajímavé, že Ornsteinové jsou s druhým nejvýznamnějším židovským rodem ve Veselí, s Kohny, spřízněn pouze v případě Leopolda Ornsteina, který si vzal za manželku Kateřinu, dceru Salomona Kohna.

Ještě před vznikem Československa se všechny staré tradiční židovské rody z Veselí vytratily. Většinou odešly do větších měst, především do Brna nebo Vídně. Jiné nové rody - např. Galia, Reichsfeld nebo Löwy se do našeho města v té době naopak přistěhovaly.

​​​​​​​                                                                                                                                  Literatura: Georg Gaugusch, Wer einmal war, Amalthea signum verlag 2016, Vídeň

ROD ORNSTEIN

Löbl Ornstein *1753 ve Strážnici,  manželka Alžběta (Anna, Bella) *1757. Pět synů:

 1. Markus Ornstein *1776, manželka Kateřina *1788. Šest dětí:
  1. Kateřina Ornstein*20.5.1805 Veselí č. IV.
  2. Abraham Ornstein *10.10.1807 Veselí č. IV.
  3. Jakub Ornstein*20.8.1811 Veselí č. IV.
  4. Alžběta (Anna) Ornstein*2.8.1813 Veselí č. IV.
  5. Mariána Freund *1820
  6. Dr. Markus (Emanuel) Ornstein*1821 +1901, lékař hraběte Chorinského, manželka Rosa *1826 +1886, roz. Grunbaum. Dvě dcery:
   1. Rudolfína Mallowany *1847
   2. Jeannett Mallowany *1853
 2. Jakub Ornstein *10.12.1788 Strážnice č. 4
 3. Lazar (Leopold) Ornstein *1791 ve Strážnici +1885 Veselí č. 203, manželka Ester (Anna) *1798 +1866.     6 dětí:
  1. Isak Ornstein *2.9.1817 Veselí č. IV. +1837
  2. Abraham Ornstein *20.2.1819 Veselí č. 204, +1903, majitel realit, manželka Betty Rosenfeld *1829 Buchlovice, +1906, oddaná 1848. 6 dětí:
   1. Tereza Wiener *1852 +1920 Bratislava
   2. Sigmund Ornstein *1853 +1916 Terst, ředitel firmy Ornstein a spol. v Terstu a Rio de Janeiro, manželka Růža Kron. 3 dcery:
    1. Elsa Singer, Vídeň
    2. Marta Medak, Vídeň
    3. Margareta Rittman (manžel operní pěvec)
   3. Betty (Charlotte) Subak *1855 Veselí, +1928 Vídeň, manžel Bernard Subak, majitel koželužny v Třebíči.
    1. Hedviga Ornstein *1874 +1936, manžel Hugo Ornstein
     1. Dora Gottlieb *1898 +1968, manžel Adolf Gottlieb
      1. Otto Gottlieb *1920 +2011 brazilský chemik, nomin. Nob. cena
   4. JUDr. Max Ornstein  *1857 Veselí, +1901 Vídeň, advokát, manželka Terezie Schwarzman
   5. JUDr. Jakob Ornstein *1859 Veselí, +1939 Vídeň, advokát, předsena Židovské asociace
   6. Hugo Ornstein *1865 Veselí, +1936 Vídeň, Veselí nad Moravou, generální konzul Rakouska v Brazilii, velkoobchodík s kávou, manželka Hedvika Subak *1874 +1936
    1. dcera Dora *1898 Rio +1968 Vídeň, manžel Adolf Gottlieb
  3. Marie Singer *1822 Veselí +1905
  4. Josef Ornstein *1823 Veselí +1900, starosta Města Veselí, manželka Ema Donath *1829 +1896,      8 dětí:
   1. Sofie Bauer *1853 Veselí +1926
   2. Betty Spitzer *1855 Veselí +1921
   3. Ignáz Ornstein *1856 +1896
   4. Tereza Herzog *1858 Veselí +1925
   5. Hermína Stern *1859 Veselí
   6. Max Ornstein *1860 Veselí +1929 Vídeň
   7. Moritz Ornstein *1867 Veselí
   8. Johan Ornstein *1869 Veselí
  5. Kateřina Ornstein *1825 Veselí
  6. Jakub Leopold Ornstein *1828 Veselí, +1902, hospoda „Jednička“, Lapač
 4. Simon Ornstein *15.11.1793 Strážnice č. 4
 5. Samuel Ornstein *16.10.1795 Veselí č. 4, +6.2.1864 Veselí č. 304, manželka Paolina König *1796 +1866.   6 dětí:
  1. Leopold (Löbl) Ornstein *1825 Veselí, +1902, Vídeň, hlavní vydavatel tabáku, manželka Kateřina Kohn *1835 +1894. 5 dětí:
   1. Berta Ornstein *1857 Veselí, +1926 Vídeň, manžel Emanuel Ornstein
   2. Emil Ornstein *1860 Veselí, +1912 Vídeň, hlavní vydavatel tabáku
   3. Dorota Blumenstock *1861 Veselí, +1931 Vídeň, manžel Fabián B. kloboučník
   4. MUDr. Sigfrid Ornstein *1865 Veselí, +1928 Vídeň, zubař
   5. Paula Lewinger *1868 Veselí, +1937 Vídeň, manžel Jakub L. byl obchodníkem
  2. Salomon Ornstein *9.8.1826 Veselí, +1878 Holešov, sladovna, odd. 1851 s Amalií Knöpfelmacher *1826 +1899. 9 dětí (uvádíme jen Emanuela):
   1. Emanuel Ornstein *1852 Holešov, +1918 Baden, sladovna v Holešově. Syn:
    1. JUDr. Viktor Ornstein *1883 Holešov, +1958 Vídeň, Vrchní zemský soudní rada ve Vídni a president asociace pro židovské uprchlíky v USA
  3. Josef (Abraham) Ornstein *2.8.1828 Veselí, +1885 Vídeň, krejčovský mistr, manželka Johana Fischer
  4. Anna Ornstein *1830
  5. Joachim Jacob Ornstein *1832 Veselí +1899, manželka Kateřina Graf *1845 +1881, 4 děti:
   1. Paolina Ornstein *1869
   2. Oskar Ornstein *1873 +1941
   3. Sigfried Ornstein *1876 +15.10.1928 Vídeň, zubař
   4. Stefanie Ornstein *1881
  6. Alois Ornstein *10.5.1853 Veselí +1891 Vídeň, manželka Fanni Bruck *1853 +1910. 3 děti:
   1. Ludwig Ornstein *1873 +1896
   2. Paula Ornstein *1874
   3. Richard Ornstein *1880 +1963

Hugo Ornstein

Rakouský generální konsul v Brazílii, držitel velké stříbrné medaile rakouské republiky, čestné medaile Červeného kříže I. třídy, majitel firmy Ornstein & spol. v Rio de Janeiro

 zemřel 9. srpna 1936 ve Vídni a podle jeho přání byl 12. srpna 1936 pochovám v rodném městě, Veselí nad Moravou.

Adolf Gottlieb, zeť        Dora Gottlieb, dcera          Dr. Jakub Ornstein, bratr

Otto, Felix, Mena, Petr Gottlieb, vnuci

Veselský rodák Hugo Ornstein, generální konzul Rakouska v Brazilii, zemřel ve Vídni, ale pohřben je ve Veselí nad Moravou​​​​​​​Vladimír Groš