Předměstí II-č. 13, 14, 15/131, Záložna

Stavbou Záložny zanikla úzká ulička vedoucí k řece. Zbořeny byly tři řeznické jatky a domy č. 13, 14.a 15.


Když se představení obce rozhodli založit ve Veselí peněžní ústav, bylo to prozíravé rozhodnutí a jeho správnost se projevila již záhy růstem členů a také úspor. Spořitelně se dařilo a po úspěšné výstavbě nové vlastní budovy, začaly vznikat plány na rozšíření Záložny. Stavební plány Josefa Doležala rozšiřovaly budovu o 12 metrů, přistavovaly se místnosti sloužící hostinci, vznikl průjezd do dvorního areálu, v poschodí byl postaven velký taneční sál se stálým jevištěm, čehož především využívala divadelní skupina Besedy Svatopluk. Tato přístavba byla realizována roku 1892. Roku 1906-7 byla provedena druhá přístavba, prodlužující budovu o dalších 7 metrů. První etapa stavby pokryla plochu bývalých řeznických jatek a domky č. 13 a 14, patřící vozkovi Johanu Riedlovi, a také úzkou uličku k řece. V druhé etapě byl zbourán dům č. 15, řadu let patřící Finferům a v poslední etapě byl zbourán jen krátce stojící malý domek zámečníka, Františka Poláška.

První nákres Záložny s podpisy starosty Grabce a radních Kreikera, Maršálka, Trachtulce a Františka Niznera. Slabě jsou naznačeny asanované staré jatky.

Josef Finfera (*1833 +1913), hlásný, bydlel v později zbouraném domě č. 15 (později Chaloupky č. 405)

Františka Kočišová (*1872), dcera France Finfery

Domek  Františka Poláška stál jenom krátce, ustoupil přístavbě Záložny.

V prostorách záložny byl také obchod Potravního spolku. Vpravo vedle záložny ještě stojí maličký domek zámečníka Poláška. Tento domek byl zbořen kolem přelomu století. Zřejmě stál pouhých 9 let.

Poláškův domek již nestojí, přistavěna poslední část záložny. Benzínové čerpadlo provozoval drogista Otmar Horák. Uprostřed křižovatky stojí Ludvík Ehrenhaft

Na snímku oken v poschodí záložny jsou patrné dvě přístavby. Zprava 3 okna - poslední přístavba, 4 okna uprostřed - první přístavba, poslední 4 okna - původní stavba z roku 1890

Záložná pokladna byla zřízena v roce 1864, jako peněžní ústav jenž měl pomáhat především veselským rolníkům a živnostníkům, a nejvíc jej ocenili především veselští kožešníci při hromadném nákupu suroviny. Zakládajícími členy byl mimo jiných, děkan František Beran, kaplan František Seidl, kovář Erik Hostýnek a starostové František Grabec a Jan Procházka 1).  Když si v roce 1890 Záložna postavila vlastní budovu, vyřešila tím hned dva velké problémy. Jednak získala vlastní prostory k činnosti, a také výstavbou budovy na frekventovaném místě v centru Předměstí, zlikvidovala do té doby dost zanedbané místo tzv. „starých jatek,“ s páchnoucí uličkou jež vedla k řece Moravě. Jak tato část u mostu vypadala vidíme na mapě stabilního katastru z roku 1827. Po pravé straně mostu stály vedle sebe čtyři řeznické jatky, následovala ulička k řece. Tyto jatky se zde uvádějí již od 18. století. Jednalo se o poměrně malé krámky, z nichž dva byly zbořeny, dva zůstaly u mostu dodnes. Poněvadž se jednalo o nejvýznamnější  investici, byla nová budova často zachycena fotografickou kamerou. Vedle toho se zachovaly také plány původní stavby a také pozdějších přístaveb, které byly dvě. Poslední přestavbu provedl stavitel Josef Doležal. Hned zpočátku byla část budovy vyčleněna k provozování hostince. Pronájem hostince a později hotelu byl důležitým zdrojem financí pro záložnu. V sále hotelu Záložna se scházel Okrašlovací spolek, či Beseda Svatopluk a byly zde pořádány také četné plesy. Hlavně v létě byla vyhledávaná hotelová zahrádka s výhledem na kostel sv. Bartoloměje. V nových prostorách se nacházela také prodejna Richarda Janíka, který jistý čas prováděl v Záložně účetní záležitosti. V roce 1913 měla Záložna 1074 členů, vklady v průběhu 10 let vzrostly o 100%. Správou byl pověřen děkan Jan Jančík, katecheta Jindřich Tesařík byl pokladníkem.

1) František Beran *1806 +1878, děkan, František Seidl *1843, kaplan, Erik Hostýnek *1822 +1873, kovář, č. 241,  František Grabec *1821, předměstský starosta, č. 189, Johan Procházka *1808, předměstský starosta, č. 198


Záložnu léta úspěšně vedl děkan Jan Jančík

Jedným z prvních nájemců hostince byl roku 1893 František Bělař (*1865), jak se dovídáme z jeho přestupku, když dne 13. srpna 1893 uspořádal neohlášenou taneční zábavu čtenářského spolku Svatopluk, v důsledku čehož musel zaplatit pokutu 5 zlatých. V roce 1898 byl nájemcem hostince František Flieger, o dva roky později je na hostinci řezník, Josef Tašl, který roku 1902 zavádí do podniku elektrické osvětlení. V roce 1904 se nájemce stává úspěšný hoteliér Karel Strouhal s manželkou Augustínou, která byla vyhlášenou kuchařkou. Osobnost Augustiny Strohalové byla velmi zajímavá. Tato rozená hostinská s vyhlášeným kuchařským uměním, se narodila ve Veselí nad Moravou v Hrubé hospodě, kterou měl od hraběte Chorinského pronajatou její otec, Franc Žák, řezník a hostinský z Poličky. V případě Augusty se jednalo o čtvrtou generaci hostinských v tomto rodu. Žákovi se stěhují z Veselí na Auspiczovu hospodu do Rohatce, kde Gusta prožívá dětství, chodí do školy a učí se vše v provozu hostince. Tady také zažívá návštěvu následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Stříbrné příbory s nimiž stoloval, jsou v rodině uschovány dodnes. Později rodina působí na Černém orle ve Strážnici, kde jednadvacetileté Augustě náhle umírají oba rodiče (1903) a ona se provdává za Karla Strouhala a spolu vedou hotel Záložna ve Veselí. S manželem vytvořili velmi oblíbenou dvojici, do jejich podniku se hosté rádi vraceli pro vzornou obsluhu a vyhlášenou kuchyni (v roce 1910 na dvorku chovali 19 vepříků). Válka přináší nedostatek všeho, a také smrt manžela. Ovdovělá Augustína po roce 1917 odchází do Strážnice na Černý orel, kde poznává svého druhého manžela knihaře Tomáše a zde spolu další léta úspěšně šenkují.

1916

Rodina Karela Strouhala (*1876 +1915) hoteliéra ze Záložny ve Veselí nad Moravou. Karel Strouhal se nevrátil z I. světové války.

Strouhalovi děti se starým řeznickým psem Sultánem, který tahal malý vozík s různým nákladem, sudy s vínem, pivem, brambory, bedny a různé zboží. Sultán byl velice hodný a když pošel stářím, bylo to moc smutné.

Druhá zleva Augustina Strouhalová, uprostřed četnický strážmistr Alois Šmidák, zprava číšník Arnošt Mittelhamm a před ním foxík Cuki (měl rád cukr)

Salón u Strouhalů na Záložně v I. poschodí.

Dalším nájemcem hotelu byl Ladislav Václavek, a v roce 1934 Ferdinand Jakubek. V přízemí se nacházel také obchod Potravního spolku, Richarda Janíka, Karla Janáska a v padesátých letech „Elektra“. Jistou dobu byla na Záložně také pošta a v letech 1952-1960 také banka. Největší nápor „hostů“ zažil hotel Záložna v listopadu 1939, kdy zde bylo ubytováno 150 říšských vojáků. 

Hoteliéři Ladislav Václavek (*1890)  

Ferdinand Jakoubek (*1893)

Manželka Ladislava Václavka, Fany (*1896), dcera šafáře a hostinského Jakuba Basse

Výzdoba tanečního sálu z roku 1908. V tomto sále byla také galerie (balkón), která byla zrušena až po roce 1960.

Bohatá dekorace na plese Besedy Svatopluk

Sváteční den před Záložnou.

Od září 1898 do prosince 1903 na Záložně provozoval obchod smíšeným zbožím Richard Janík, absolvent obchodní školy prof. Adolfa Eckera v Praze. R. Janík stojí uprostřed dveří.

Na Záložně měl obchod také Karel Janásek (*1905), který se za protektorátu stal zástupcem velitele odbojové skupiny Obrana národa. Karel Janásek byl gestapem zatčen a zahynul dne 16. června 1942 v Mauthausenu.

V budově Záložny byla také prodejna Elektro-radio. Zajímavostí této pohlednice je odretušovaná reklama hotelu Janík na štítě tohoto podniku.

Až do roku 1934 byla v budově Záložny také pošta

Kolem kráčely dějiny

Zaměstnanci Státní spořitelny před Záložnou, rok 1958. Zleva Miklas, Franěk, Černý, Zábelková, Hnilica, Jaroslava Bassová, Gazda, Matějek, Kubíček a Sýkora.

2008

Vkladní knížka z roku 1932, úrok činil 5 ¼ %

Vkladní knížka z roku 1932, úrok činil 5 ¼ %

Záložna, nákres Josefa Doležala z 19.3.1891

Plán Záložny z roku 1890

Plán I. přístavby Záložny, půdorys I. patra

Řez přístavbou (1892), Josef Doležal