VLÁKA - ÚVOD

Termínem Vláka bylo označeno podmáčené území, vystavené častým záplavám (v láku). V našem městě se jednalo o severní část Předměstí Veselí, která byla vymezená z jedné strany levým břehem řeky Moravy, a z druhé strany silnicí směřující k Uh. Ostrohu. Část blíže řece byla označena jako Dolní Vláka, vzdálenější část nesla označení Horní Vláka. Na mapě z roku 1827 zde vidíme 16 stodol, o nichž víme, že roku 1891 vyhořely. Až do konce 19. století stál na celém území Vlák jen jeden dům, bylo to obydlí výtažného (rasa). Taky se zde nacházelo několik jezírek, či rybníčků. U jednoho jezírka, pod silnicí k Ostrohu, přebývali v  přístřešcích ze sušených cihel veselští cikáni. Rybníček označený parc. číslem 536,se jmenoval Cihelna (taky Cihelka). V těchto místech se těžila hlína k výrobě sušených cihel. Roku 1899 Obecní výbor těžbu hlíny z Vlák zakázal.

Koncem 19. století vznikla nová ulice nazvaná Vláky.

Veselí na mapě z roku 1764. Mapa je sice hodně schematická, ale podstatné skutečnosti jsou zde zachyceny. V detailním výřezu vidíme dole ulici Břehy, vlevo teče Morava a také stará Svodnice, vpravo cesta do Ostrohu. Uprostřed Vláka s naznačenými stodolami. Potok Svodnice tuto část výrazně členil do několika ramen a ostrůvků.

Horní a Dolní Vláka na mapě z roku 1827. Vidíme zde dva rybníčky. Ten menší u domu rasa a větší nazvaný „Cihelna“, kde se dříve získávala hlína pro výrobu sušených cihel. V zimě se z těchto vodních ploch získával led, který potřebovali hostinští a řezníci. Uprostřed Vlák stálo 16 stodol, z nichž polovička měla půdorys ve tvaru písmene L. Tyto stodoly vyhořely roku 1891. ​​​​​​​


Horní Vláka na mapě 1827. Ve spodní části nalezneme jediný zde stojící dům (č. 135), který patřil rasovi, v té době Josefu Haslingerovi. Poblíž tohoto domu se nacházelo mrchoviště, kde se likvidovala uhynulá zvířata.  V roce 1930 měl v domě zahradnictví Hubert Žalman. Urbář 1732 uvádí, že Předměstí Veselí nemá žádné obecní louky, ale na této mapě nalezneme pod katastrálními čísly 537 a 659, poměrně velké plochy obecních luk. Právě pozemek č. 659 hodlal roku 1900 odkoupit továrník Johan Brief pro stavbu nové továrny na výrobu ohýbaných židlí. Novou továrnu nakonec Brief postavil v Uh. Brodě.

Továrna Johana Briefa v Uh. Brodě měla původně stát ve Veselí na pozemku parcelní číslo 659. Pokud by došlo k realizaci tohoto projektu, Předměstí Veselí by vypadalo poněkud jinak

Dolní a Horní Vláka na mapě z roku 1878. V pravé dolní části byly později zakreslovány nové stavební objekty postavené ve 20. století.

.Výřez předcházející mapy zachycující osídlení Vlák. Vlevo dole dům č. 135, dlouho jediný dům na Vlákách. Bydlel zde ras, později zde provozoval živnost zahradník Žalman. Kolem tohoto zahradnictví vedla cesta na „Viťák“, kam jsme se chodili koupat. Bílá hvězdička vpravo dole označuje cikánské příbytky. Od roku 1914 platili cikáni nájem, který činil z jednoho domku 1 korunu ročně. Nahoře na místě levé stodoly si roku 1902 postavil Jakub Formánek svůj dům č. 562/368 (dnes vinárna U hroznu). Na jaře roku 1918 vysadil Okrašlovací spolek lesík „Hájek“, který měl sloužit jako výletní místo. Na tyto úpravy uvolnila obec obnos 535 korun 50 haléřů.

Tři příbytky veselských cikánů na Vlákách

Většinu dne trávila rodina venku před domkem

Kousek od těchto domků se nacházelo jezírko

Zbytek tohoto jezírka měli na zahradě Hautmanovi ještě roku 1939

Hájek, místo pro výlety (foto z archívu Vojty Knotka)

Foto z archívu Vojty Knotka

Hájek

Ledová plocha pro hokej v Hájku. V pozadí kabina pro hráče, rok 1954

Veselští hokejisté v Hájku roku 1971

Zatím jediná fotografie jezírka zvaného „Cihelka“ (foto z archívu Jiřího Rajeckého)

Jezírko na Vlákách, akvarel Ludvíka Ehrenhafta.

Ulice Za Hájkem (1982)

Černá skládka v Hájku (1982)

Za Hájkem 2023

Hájek 2021

Vláka na mapě z roku 1949

DŮM VÝTAŽNÉHO NA VLÁKÁCH, Č. 135


Mnoho let to bylo jediné obydlené stavení na Vlákách, byla to samota. Opuštěnost tohoto místa souvisela s povoláním bydlícího. V domě sídlil ras, nebo taky se mu říkalo pohodný, který likvidoval uhynulá zvířata a také odchytával toulavé psi a kočky.  Povolání rasa bylo považováno za nečisté, měli nízkou společenskou prestiž a proto byla jejich sídla umísťována na vzdálených místech. Děti rasa  si za partnery vybírali zase jen členy své kasty. Příbytek rasa stál osamotě, mimo obecní zástavbu. Poblíž se nacházel mrchoviště, kam ras zakopával pošlá zvířata.

1781   Kašpar Glieszl, domkář, domovní zahrádka

1806   Umírá Johan Sklenka (*1756 +1806), ras

1811   Josef Haslinger (*1786), mistr výtažný (ras),  manželka Kateřina (*1790, dcera Johana Sklenky), syn Anton (*1814), dcera Tereza (*1812)

1830   Josef Haslinger (*1786 +23.10.1831), manželka Anna (*1792, dcera Johana Vašíčka z Uher), dcera Anna (*1812), Mariana (*1825), Františka (*1827)

Mariáně, svobodné dceři Josefa Haslingera, rasa, se narodil syn Josef (*1853). Až roku 1858 se k otcovství přihlásil Donát Kozumplík.

1832   Martin Anger, ras, manželka Kateřina (dcera Johana ? z Rohatce), syn Anton (*1832), Václav (*1834), Johan (*1841)

1857   Anton Anger (*1832), mistr kolář, výtažný (syn Martina Angera, rasa z Veselí), manželka Josefa (*1830), syn Bartoloměj (*1854), František (*1867 +1867) a 2 dcery

1869   Anton Anger (*1832), výtažný (ras) ve Veselí, manželka Josefa (*1830, z rodu Karla Kocůrka, výtažného z Holešova) dcera Antonia (*30.10.1858, odd. 1878 s Matějem Tomkem (*1841 +1881), kovářem ze Znorov), (II. sňatek 1882 s Josefem Stuškou *1853, kovářem ve Vnorovách, Kateřina (*1862, odd. 1880 s Fr. Kocůrkem z Kvačic), Josefa (*1861, odd. 1881 s Fr. Malčíkem, pekařem v Kvačicích),             1 kůň, 1 kráva, 2 vepři

1890   Anton Anger (*1832), syn Karel (*1854 +1899), dcera Eleonora (*1872), pacholek Kašpar Sukup (*1845)                      1 kráva

1892   Eleonora *1872, dcera Antonína Angera, výtažného ve Veselí, porodila syna Aloise *1892 +1910. Až v srpnu 1893 se k otcovství přihlásil Ant. Rosenzweig, malíř ve Vídni (syn Josefa R. kováře ve Val. Mez.).

1900   Josefa Ingr (*1830, dříve Anger), pacholek Kašpar Sukup (*1845), 1 kůň, 2 krávy

1901   Antonín Vodica (*1864), četnický strážmistr v.v. manž. Františka (*1875, dcera Josefa Přikryla, hostinského), dcera Antonie (1901, oddaná 1921 s Josefem Klimečkou)

1915   Cyril Kozumlík (*1884), manželka Rozárie (*10.10.1880 v Bílovicích, dcera Jakuba Neuwara, domkáře), svatba 1.2.1915. Dcera Emilie Neuwarová (*24.10.1906). Cyril Kozumplík byl děda Jury Kozumplíka z Milokoště

1921   Nové č. 366, a) Antonín Vodica (*1864, Bohuslávky, syn Jana V.), četnický strážmistr ve výslužbě, manželka Františka (*1875, Milokošť, roz. Přikrylová, oddaní 1899)

dcera Františka (*1900), Antonie (*1901), Marie *1903, (oddaná 1927 s Hubertem Žalmanem), Anna *1905, Rudolfka *1909, syn Antonín *1911, Jan *1914

b) Josef Klimeček *1894, Rymice, zámečník dráha, ruský legionář, manželka Antonie (*1901, roz. Vodicová, odd. 13.1.1921)

1930   Antonín Vodica (*1864), četnický strážmistr v.v. manž. Františka (*1875)

Hubert Žalman (*1905), zahradník, (od 7.6.1927), manželka Marie (*1903, roz. Vodicová)

Anna Vodicová (*1905), modistka

1938   Hubert Žalman (*1905), zahradník, manželka Marie (*1903, roz. Vodicová)

Dům zbořen!

​​​​​​​

ZÁPISY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ VLÁK Z KNIHY OBECNÍHO VÝBORU MĚSTA VESELÍ

​​​​​​​SOkA, Hodonín,  AO-PV č. 13, Kniha zápisů obecního výboru

            7. dubna 1890. Na parc. 536, tak zvaná „cihelna“ (na mapě 1827 označené Teich – rybník), které sůsedům odebrané bylo jsou povinni sůsedi Juhál z Milokoště a Alžběta Frolek z Veselí za sáh čtverečný 3 kr. zaplatiti.

            26. dubna 1891. Přítomný výbor usnesl, by pozemky zhořených stodol na Vlákách od jednotlivých majitelů za určitý plat pro obec odkoupen byl.

SOkA, Hodonín,  AO-PV č. 14, Kniha zápisů obecního výboru

            10. září 1899. Co se týká braní hlíny na Vlákách, usnesl se Obecní výbor na tom, že má braní hlíny na Vlákách úplně zakázáno býti a kdyby při tom přichycený někdo byl, má pokutu 1 zlatý zaplatiti.

            22. dubna 1900. Obecní výbor se usnesl, na podanou žádost Jana Briefa, že se jemu nemůže prodati parcela Vláky č. 659, ale že se jemu odprodá z parcele Vláky č. 537 část od cesty jdoucí od Veselí k Milokošti z té strany od Milokoště.

            2. září 1900. Žádost o povolení postavení bůdy Janu Holomkovi se zamítá.

            24. března  1901. Na návrh p. Josefa Přikryla přijat prozatímně na jeden rok za výtažného Josef Kadlík s podmínkou že sobě vysvědčení a panem okresním zvěrolékařem schválen. Prozatimní sazby: od velkého dobytka 4 koruny, od lehčích kusů 3 K. od ušipaného 1 k. v pádu kontumace psů 1K. za jednu prohlídku.

Na žádost p. Josefa Přikryla by mu za mrchoviště zemřelému Angrovi ponechaný díl ponechán byl k užívání. Obecní výbor se usnesl by žadateli ponechán byl v pádě by ale obec sama mrchoviště jinam přeložila, neb p. Přikryl toto obci ponechati nechtěl, bude ihned povinnen nájem k ponechanému pozemku obvyklý nájem jak jiní za takovou plochu, na Vlákách platiti povinni jsou. Povoluje se jemu na tomto zaměněném místě u mrchoviště na zkoušku rybník založiti. Připsáno modře po straně: Vláky Rybn.

            11. ledna 1902. Na žádost výtažného Jakuba Formánka usneseno, že se má ponechat pro později, až se místo společně prohlédne komisionálně.

            6. dubna 1902. Na žádost Jakuba Formánka usneseno tomuto plochu asi 71 čver. sáhů do pronájmu ponechati za jednu korunu ročně.

            21. června 1902. Usneseno, že by se panu Janu Briefovi odprodalo na Vlákách od Bůřilovéj roli, z vynecháním průtoku vody a cesty vedle uvedené roly, vpředu 20 sáhů šířky, vzadu 13 sáhů šířky v délce 103 sáhů, i vzadu s jamami, toto místo má být ku vystavení továrny věnováno s parcel 659-537 za obnos 1 kvartální sáh za 2 K.

SOkA, Hodonín,  AO-PV č. 15, Kniha zápisů obecního výboru

            3. srpna 1902. Jest pronájem obecních pozemků na Vlákách pohořelých stodol.

Za místo z pohořelých stodol pronajato za 140 K. Jakubovi Formánkovi.

            11. října 1903. Pronajato lámání ledu na Vlákách a v cihelni  p. Josefu Přikrylovi a Josefu Andrýskovi za roční plat 20 K.

            17. prosince 1905. Usneseno led na Vlákách pronajat ve veřejné dražbě.

            12. dubna 1908. Usneseno dále, by cikánům bůdy rozházeny byly a cikáni mají vyhnáni býti

            Usneseno vyvézti hlínu na Vlákách z nížiny na výšinu, ku cikánom a silnici, má se však vyvážeti na sinkách a práce má se úkolně zadat.

            31. října 1909. Usneseno zbytek jamy u cigánového o jaře vysaditi k čemuž se okrašlovacímu spolku uděluje povolení. Obecní výbor nařizuje p. policejnímu komisaři rozházet bůdu Tomáši Holomkovi a vypravit na hranice a vůbec všechny cizí vyhnati.

            30. prosince 1910. Žádost Formánka Jakuba o zaplacení za zahrabání prasat pana Janíka se zamítá, až se věc vyšetří dle zákona.

            9. března 1912. Na žádost okrašlovacího spolku ohledně přeložení cigánů na jiné místo. Ku prozkoumání místnosti pro cigány mají jíti pánové Juřena, Tlučhoř a Baštinec.

            23. dubna 1912. Usneseno jednohlasně cigánům Jiřímu Holomkovi, Františku Holomkovi, Bernardu Holomkovi a Václavu Danielovi s rodinami, svobodu zdejší obce vykázati, protože sobě žádné listiny domovské jich právo stvrzující neopatřili, mnohokráte všichni trestáni byli, žádného výdělku sobě nehledí, jen krádeží a žebroty a to nejen obyvatelstvo zdejší obce, ale též mimojdoucí po silnici obtěžují a do zdejší obce domovem nepřísluší

            10. července 1912. Pan starosta přednáší, že Formánek žádá zaplacení od obce za Tašlovu jalůvku. Usneseno, že má sobě každý za zakopání uhynulého dobytče sám platiti.

            16. srpna 1912. Usneseno zaříditi mrchoviště v rohu za Hájkem a ohraditi drátem spodem pleteným drátem a nahoře ostnatým drátem, když  by ostatní obce sem dodávaly pojitý dobytek, mají nám přispívat na ohradu.

            11. března 1914. Obec začala účtovat nájem místa pro domky cikánů:

Václav Daniel          ročně  1K. celkem    K. 6.-

Jan Holomek           ročně 1 K. celkem   K. 2.-

Jiří Holomek ročně  1 K. celkem   K. 4.-


SOkA, Hodonín,  AO-PV č. 16, Kniha zápisů obecního výboru

            21. března 1918. 12) Provedení úpravy v lesíku na Vlákách pro výletní místo se okrašlovacímu spolku povoluje

            16. červen 1918. 4) Za úpravu výletiště v obecním lese na Vlákách povoluje obecní výbor zaplatit okrašlovacímu spolku obnos 535 K. 50 hal.

            23. března 1920.

5) Usneseno odprodat část pozemku č. p. 659 Vláky, od cesty k Formánkovému vedoucí, která se upraví v pravém úhlu k silnici, směrem k Milokošti vedoucí firmě Tioka Marcinka cementářství, cenou 7 500 K. za jednu míru t.j. v úhrnné ceně 30 428 K.

28) K návrhu správce Tlučhoře usneseno zjistiti potřebu vysázení prázdných míst na Vlákách akáty a případné vysázení provésti.

            30. listopad 1920

            18) Člen zastupitelstva farář Jančík navrhuje vysázet místa na Benátkách topoly a u „cikánového“ na malém ostrůvku olšemi.

            26.března 1926

17) Václavek se táže jak bude vyřešeno přemístění cikánů od silnice. Radní Heger doporučoval by, když by se  uvolnily v obci malé domky umístnit cikány do těchto, by se civilizovali. Čech Bartol staví se proti tomuto návrhu.

            17. prosince 1929

            13) Holomek Martin cikán žádá místo pro stavbu domku. Zpravodaj radní Heger přednáší, že otázka tato se řeší již dlouhou řadu let. Nyní se hodlá umístit jedna rodina vedle Hájku, při cestě vedoucí k Formánkovému na Vlákách. Finanční komise s návrhem měst. rady souhlasí.

            Caletka Štěpán, Opravil Jan, Formánek Jakub a další majitelé pozemků v sousedství projektovaného místa protestují proti umístění cikánů na určeném místě. Radní Randa je proti umístění na navrhovaném místě. Člen zastup. Daněk Tomáš uvádí, že v místech navrhovaných budou prováděny stavby a doporučuje umístit cikány za Hájkem z druhé strany. Starosta vysvětluje potřebu civilizace cikánů a připomíná, že uchazeč o místo má již ušetřeny nějaké peníze. Radní Robeš prohlašuje, že v jiném místě jistě zase druzí sousedi podají stížnost. Většinou hlasů (pro 20) usneseno zamítnouti výše psaný protest Caletky a dalších sousedů. Většinou hlasů usneseno propůjčiti vykázané místo za Hájkem při cestě k Formánkovému, Martinu Holomkovi, pro stavbu obytného domku do odvolání za uznávací poplatek 10 kč ročně

SOkA Hodonín, AM-VM č.33, zápisy zastupitelstva města

            říjen (nebo listopad) 1931,

            10) Jednáno o prodeji místa na Vlákách. Zpravodaj starosta Černůšek podává zprávu, že usnesení zastupitelstva ze 23.9.1924 usnesen prodej Bernardu Pšeničkovi, který však od kupu odstoupil. Dále přednáší, že nadporučík Čech Josef, jako kupitel sousední plochy, žádal o odprodej této plochy, hodlal provésti ohrady a nabízel 50 kč za 1m2.

            Současně Michálek Rudolf žádal prodej této plochy a nabízel 3 kč za 1 m2, jak bylo původně prodáno Pšeničkovi.

            Městská rada usnesením z 3.7.1931 doporučila prodej Rudolfu Michálkovi a trvala na tomto doporučení i usnesením z 14.8.1931, když nadporučík Čech přípisem z 8.7.31 nabízel 3 kč 20 hal za 1m2 a vyhražoval si právo jako první kupec při vyšší prodejní ceně. Finanční komise  souhlasí s s návrhem městské rady na prodej plochy této Rudolfu Michálkovi. Jednohlasně usneseno zrušení neprovedeného původního usnesení měst. zastupitelstva z 23.9.1924, o prodeji plochy na Vlákách Bernardu Pšeničkovi.

            Jednohlasně usnesen odprodej plochy č. parc. 386/5, kat. obce Veselí Předm. , ve výměře 15 a78 m2, v ceně 3 kč za 1m2, to je celkem 4.734 kč, Rudolfu Michálkovi s podmínkou, že zřídí po obou stranách a v předu od silnice řádné ploty a vzadu na koupené ploše bude udržovati volný průtok vody vlastním nákladem

SOkA Hodonín, AM-VM č.34, zápisy zastupitelstva města

            12. září 1933

            4) K návrhu stavební komise doporučeného měst. radou a za souhlasu finanční komise jednohlasně usneseno prodati část kompask plochy na Vlákách z č. parc. 386/1 Janu Melichárkovi, k rozšíření parc. č. 386/5 v šířce 2 m za následujících podmínek:

a) kupitel zastaví celou venkovní frontu a zřídí boční ohradu se strany obecní plochy resp. kompask plochy vlastním nákladem

b) přestěhuje vlastním nákladem boudu cikána Jana Holomka

c) zaplatí za 1 m2 5 kč mimo náhrady za stromy, které se odhadnou zvlášť po projednání

d) toto prodávané stavební místo nesmí nezastavěné dále zciziti a toto může býti jedině obci vráceno

e) kupitel je zavázán vlastním nákladem udržovati přes  koupené plochy přirozený volný odtok veškerých vod, též vody svedené se silnice se svolením, aby se tento závazek na koupené nemovitosti jako reálné břemeno vložil

f) kupitel hradí veškeré poplatky zaměření, knihovního řízení a pod.

(Jan Melichárek *1900, cementář, č. 1002, vedle kolega Čech)

            15. června 1934

            15) Projednání žádosti o prodej části kompask plochy č. parc. 386/1 kat. Veselí na stavby na Vlákách u „cikánového“. Zpravodaj náměstek Kozumplík sděluje, že v měst. radě a fin. komisi projednány žádosti Antonína Knotka, Alberta Hauptmana, Frant. Páče, Rudolfa Loveckého. Dodatečně podána žádost Františka Fliegra, kterému postupuje žádané místo Páč Frant. a mimo to podány žádosti Josefa Kincla o vyrovnání šikmé hranice do pravého úhlu a Antonína Bártka o místo vedle Kincla směrem k řece Moravě. Městská rada navrhuje prodej žadatelům za 3 kč 1 m2 za pozemek a 2 kč za 1 m2 jako příspěvek na přemístění cikánů.

Finanční komise nenamítá ničeho proti prodeji navrhuje však cenu 3 kč za 1 m2 pozemku a 5 kč za 1 m2 příspěvku na přemístění cikánů. Člen zastupit. Randa Antonín upozorňuje na otevřený odtok kanálu, který bude nutno zakryti a proto ať se tam stanoví podmínka kupiteli zříditi potřebné prodloužení kanálu o stávající světlosti, nákladem kupitele. Člen zastupit. Čerešňák Ludvík protestuje proti přemístění cikánů do Hájku, navrhuje, by byli ponecháni kde jsou, jen ať se jim ponechá přístup vedle Žalmanového. Pro prodej za cenu dle návrhu fin. komise 3 + 5 kč za 1 m2 hlasovali 2 přítomní. Většina hlasů (pro 18) usneseno odprodati plochy na Vlákách na stavby za cenu 3 kč za 1 m2 za pozemek a mimo to za každý m2 příspěvek 2 kč na přemístění cikánů za následujících podmínek:

  1. Kupní cena musí býti předem složena.
  2. Do 3 let musí býti na koupené ploše postavena vkusná zděná budova. Další zcizení nezastavěného místa není přípustno a toto může býti jedině obci vráceno.
  3. Každý kupitel zřídí vlastním nákladem potřebné řádné oplocení, dle potřeby i ze všech stran.
  4. Kupitel hradí dávku z přírostu hodnoty nemovitosti.
  5. Kupitelé jsou zavázáni vlastním nákladem udržovati přes koupené pozemky přirozený volny odtok veškerých vod, též vody svedené se silnice.
  6. U ploch kudy vede kanál vyhražuje se obci právo k bezplatnému přístupu k úpravám a čistění kanálu obecního bez náhrad jakýchkoliv škod způsobených na majetku kupitelů.
  7. Potřebné prodloužení kanálů obecních přes plochu kupitelů provedou kupitelé vlastním nákladem v rozměrech stávajícího kanálu ve výšce a směru městskou radou určeném.
  8. Kupitel hradí náklady měření, knihovního řízení a pod.

            23. července 1935

4) jednáno o prodeji plochy č. p. 386/1 na Vlákách Františce Sychrové v sousedství Kincla. Fronta se strany ulice musí býti celá zastavěná. Vjezd do zahrady zadem se nepovoluje.

5) Schválení prodeje stavební plochy na Vlákách Matyldě Fojtíkové, Rudolfu a Boženě Müllerovým ( původně Antonín Bártek), Josefu Kynclovi.

            3. září 1937

2) Jednáno o schválení prodeje staveb. místa na Vlákách Antonínu a Aloisii Vítečkovým (mezi domy manž. Müllerových a Fojtíkové Matyldy)

3) Projednáván prodej stavebního místa na Vlákách původně prodávaného manž. Šebkovým- Cecilii Rolencové a Vlastě Hostýnkové. Zpravodaj náměstek Kozumplík. Manželé Josefa Julie Šebkovi odřekli koupi. Jednomyslně schválen prodej tohoto místa Cecilii Rolencové a její dceři Vlastě Hostýnkové

​​​​​​​