Zámek 2. část

Klasicistní přestavba provedená kolem roku 1835 Karlem Schlepsem

Úprava provedená v dubnu 1945 německou armádou

Duben 1945

Ustupující německé vojsko odstřelilo v dubnu 1945 všechny mosty ve Veselí nad Moravou. Exploze poničila výrazným  způsobem stavební objekty nejen v bezprostřední blízkosti mostů.

Zámecké nádvoří před válkou.

Zámecké nádvoří po dubnu 1945.

Interiér zámku 2006

Zámecké schodiště 2006

Interiér zámku 2009

Interiér zámku 2006

Interiér zámku 2006

Erb rodu Chorinských na štukové výzdobě stěny zámku, září 2008

Štuková výzdoba zámku, září 2008

Interiér zámku

Interiér zámku, hlavní sál I. poschodí, okna směřující k jihu

Lovecké trofeje

Zprava v popředí Bedřich Karel Chorinský a jeho tři děti, Bedřich Viktor, Marie Anna a František Kajetán. Bedřichem Karlem Chorinským (*1867 +1947), skončilo působení tohoto rodu ve Veselí nad Moravou.

Na jezeře v zámeckém parku se  roku 1937 hrál hockej. Zde je zleva sestava: Václavek, Mysliveček, Bedřich Chorinský, Strachota, Martykán, „Bulba“ Viktor Smištík, Kabela, Hugo Vach, Rudolf Vach.

Utkáni HC Veselí-Strážnice skončilo 5:2

Veselskou hvězdou byl Viktor „Bulba“ Smištík (*1920 +2008)

Novinová zpráva z roku 1884


Hraběte Chorinského zámek ve Veselí n. M. požárem zničen.

Veselský zámek má polohu skutečně půvabnou, ne tak lesnatým, hornatým a tudíž divokým okolím neb pozadím, aniž strmí na skále věky omšelé, provětrané. Na rovině jako stůl, na poloostrově, ze všech stran ramenem (mlýnským) Moravy otočený, uprostřed zeleně a květových luhů stojí zde klidně a mile. Už nestojí, co řádky tyto píšeme, pouze holé, dýmem zčernalé zdě a polorozbořené vížky značí nám místo, kde se vkusností, nádherou spojovalo zajisté i pohodlí. Zámek Veselský těší oko pozorovatele hlavně svou pravidelností, souměrností stavebního slohu. Staven jest do čtverce; průčelí, tedy hlavní stranou k východu. V každém rohu vyčnívá malá vížka, stavební to okrasa u pravidelnosti nemalá. Nad domácí kaplí, uprostřed průčelí, zvedá se hlavní věž s hodinami. Strana jižní hraničí na sad, do něhož s balkonu v prvním patře musí býti vyhlídka přerozkošná. Za chvilku pobytu na balkonu tomto v době, kdy v hustém houšti král pěvců, slavík, tklivou svou píseň něhy a lásky táhne – rád bys věru i kousek ráje obětoval. A vnitřek zámku? Jak vypadal před nynějším svým zničením, nevíme.

Podle toho, co zhoubné plameny rozzuřeného živlu na rumišti a popelišti zanechaly a co zachráněno bylo, muselo bývat v zámku hezky, tuze hezky, jak my říkáme. Jak už povědíno, jen v obrazotvornosti dovedeme si o tom učiniti představu, bezpečného o tom nevíme nic. Za to tím bezpečněji povíme Vám, jak smutně, tuze smutně vypadá to tam nyní. Oheň vznikl dne 10. listopadu t. r., tedy v pondělí o tři čtvrtě na pátou z časného rána. V jižním křídle zámku v prvním patře nalézala se jídelna, pod touto tak zvaná „špitálka“, v níž uloženo bylo veškeré prádlo panstva, stolní, ozdobné atd. V jídelně v pravém koutě prohořela prvně podlaha. Jakým způsobem, to dnes ještě nevíme. Praví se, že následkem jakéhosi způsobu topení. Vpravo na jídelnu sousedila herna pro panstvo, kdež stál kulečník. Z jídelny vedraly se plameny do tohoto pokoje, odtud pak dvířkami do jihovýchodní vížky, kteráž ovšem vazbu i krytbu společnou měla s ostatními částmi zámecké střechy. Že ze zmíněné herny vedla dvířka do vížky, porozumíš, když uvedeme, že majitel nynější, hr. Chorinský, měl v pokoji tomto i na vížce velké množství přístrojů silozpytných a hvězdářských, k jichž umístění naznačená vížka znamenitě se hodila. Netrvalo to celých deset minut a celý zámek, vrch totiž, stál v jednom plameni, tak rychle množil se z vížky této zhoubný a vše ničící živel. Tím okamžikem dáno také znamení ku všeobecné záchraně. Sledujte nás.

Z jídelny, v níž požár vypukl, vede tak zvaná „květinová chodba“ do ložnice starého panstva, nynějšího majitele zámku a vznešené jeho choti. Odtud vedou na jedné straně točivé schody do přízemku, do pokoje komorné a po těchto schodech zachráněno, co bylo možno. V jídelně, jak samo sebou se rozumí, bylo mnoho drahého a vzácného náčení stolního, stříbrného, i skvostného porculánového. Něco zachráněno, avšak poškozeno, ostatek zničeno v plamenech a rumu. Nádherné a bohaté prádlo pod jídelnou ve „špitálce“ taktéž zničeno. Rovnoběžně s „květinovou chodbou“ leží hlavní salon. Že vyzdoben byl nádherně, kdož by o tom pochyboval? Hudební nástroje, piána, harmonia tuto se nalézající, vesměs nástroje to drahocenné a vzácné, dopraveny býti musely zmíněným už balkonem do zahrady. Že nezůstaly bez pohromy, ba ani celé, rozumí se samo sebou. Skvostný nábytek, odtud zachráněn téměř všecek. Tím větší zhouba řádila v „chodbě květinové“. Květiny, zrcadla, rodinné znaky, skupiny parohů atd. vše přispívalo k lahodě a vkusu, jen aby se říci mohlo, že to skutečně květinová chodba, milá a zvoucí k pobytu. 

Dnes, mimo zčernalých, holých stěn, samá pustota a běda. Napravo z ložnice panstva dostaneš se do západního křídla, jež vyhraženo bylo téměř zcela dětem panstva, mladým hraběnkám a pánům hrabatům. Strana tato uvnitř utrpěla poměrně nejméně, ačkoliv nalezneš jeden pokoj od střechy prohořelý a hned  vedlejší zachovalý. V pokojích mladých komtesek nahromaděny jsou celé spousty nábytku, ze salonů a ostatních místností sem zachráněných. Severní strana, kdež nalézají se pokoje hostinské, utrpěla taktéž málo. I tu samý nábytek, jeden kus přes druhý,vesměs vzácný, avšak porouchaný. V křídle tomto za vzniklého požáru spal se svou vznešenou chotí bratr nynějšího majitele zámku, p. Max hrabě Chorinski. Zburcováni ze spánku, snažili se v postrachu manželé do chodby vniknouti, než hustý dým srazil je nazpět. Od pokoje, na ložnici jejich sousedícího, dveře zamknuty. Nebezpečí rostlo. V tom vyrazí p. hrabě Max Chorinský okno, vstoupne na stříšku ložnice (kůlna v níž loďky bývají uschovány), pojme svou choť do náručí a jako, když co malé děti z kopečka ve sněhu jsme se vozívali, dostanou se oba šťastně na pokraj stříšky. Skok a hrabě Max byl v zahradě, kamž i choti své pomohl. Odvážnou cestu tuto nastoupil pan hrabě ještě jednou, sebrav v pokojích do prostěradel vše, co skvostného a vzácného vznešení manželé sebou měli. Zatím řádil zhoubný živel, až Bůh brániti ráčiž.

Největší spoustu zanechal v písárně a pracovně p. hraběte samého. Obě místnosti musely býti velkolepě zařízeny. Co všechno k zničení přišlo, dnes ještě nevěděli jsme. Viděli jsme však na zemi skvostná, obrázková díla písemnictví rozházená a uhořená.  Obě místnosti vyzdobeny byly nesčetnými znamenitostmi z honů a přírodovědy: parůžky, parohy, napodobeninami jeleních, sobích hlav, celých postav daňků, ušlechtilé i divoké zvěře. A dnes? Vše spáleno, zpřeráženo, pobořeno a zničeno. V pracovně nalézala se též pokladna hr. Chorinského. O tu bylo ovšem nejvíce se co báti. Do vnitř nikdo nemohl pro dým a žár. Avšak našli se dva statečníci přece. Pánové Kreigel a strojník Leitgeb u hraběte zaměstnaní, ač nemohli se pro žhavost pokladny ani chopiti, vynesli ji přece. Běda a zmatek panovaly na všech stranách. A tážete se jak to vypadá v celku dnes? Celek žádný není. Od střechy až do přízemku prohořelé a probořené, prázdné , holé, černé stěny – jediné zbytky bývalé nádhery a krásy.

Mnoho stříbra, vzácného nábytku, nesčetné předměty okrasné, vázy na květiny, čínské, až okolo 4 tisíc zlatých cenu mající, ohromné množství prádla, jemného a drahého – vše zničeno, zkaženo nebo dosud postrádáno. Zvony na věži nad domácí kaplí rozlity, hodiny až na ten mosaz zkrouceny a rozlity. Zkrátka tak všeničící živel řáditi, zřídka kdy jsme viděli. Kdo ze sloužících byl na zámku, kdo z domácích lidí tu byl, každý pomáhal, zachrániti co se zachrániti dalo. První ze sboru hasičských dostavil se sbor Veselský. Na to hned hasičští sborové ze Bzence: český a izraelský a s těmito zároveň hasičský sbor Strážnický. Bzenečtí a Strážničtí sborové působili, poněvadž hned na začátku, nejvydatněji. Na to dostavili se hasičští sborové z Uh. Ostrohu, vrchnostenský i p. Majův a sbor Kunovský, kteříž taktéž k udolání zhoubného živlu nemálo přispěli.

Lidu, jenž v němém ustrnutí pozoroval a patřil na místo hrůzného neštěstí, stálo po celý den okolo zámku na sta, a opět sta. Polozbořen, v rumu a sutinách jest zámek Veselský dnes opuštěn. Hraběcí rodina zůstává v domě soukromém na náměstí. Pojištění na vrch zámku a vnitřní zařízení obnáší 92.000 zlatých. Mnohé věci, jichž majitel si tak vážil, a pro něž takřka žil, zejména věci památné, rodinné a starobylé, nedají se penězi nikterak nahraditi. Účastenství v neštěstí, jež váženou rodinu hraběcí stihlo, jest se strany obecenstva všeobecné. Příště přineseme podrobnosti další.


MORAVSKÁ SLOVAČ, roč. 1, č. 9, str. 5 v Uh. Hradišti 15.11. 1884

Dobrovolný hasičský sbor ve Veselí vznikl roku 1882. Hasičská zbrojnice ( dnešní pošta), byla postavena roku 1892, podle projektu stavitele Josefa Doležala, na pozemku darovaném Velkostatkem a obcí Předměstí Veselí.