ZARAZICE ÚVOD


Eště zme byli nad Koryčany

a už zme čuli Zarazičany

Zarazičané v tenkých košulkách

 zabili Janka na Panských lúkách

​​​​​​​

Text této písně mohl mít základ v reálné události, totiž v sousedském sporu Zarazičanů s Kozojídčany někdy počátkem 18. století o pastviny zvané Loučky. V těchto krvavých střetech, v nichž se bojovalo vidlami, kosami a sekerami, přišlo o svůj život několik osob. Však taky na cestě přes kopec ze Zarazic do Kozojídek stojí několik křížků. Starosta Jura Sovka popisuje jak byl zastřelen večer 14. října 1745 soused Václav Rojka

Kříž stojící u polní cesty do Kozojídek. Foto Jiří Peša

Zarazice. Dříve samostatná obec na levém břehu řeky Moravy, od roku 1964 tvořící jihozápadní předměstí Veselí nad Moravou, se kterým již stavebně slynula. Leží podél silnice z Veselí nad Moravou do Vnorov. Nadmořská výška 171 m. První písemná zmínka o Zarazicích je z roku 1397, kdy je připomínán vladyka Oprud ze Zarazic. Nejkontroverznější osobou rodu Oprudů ze Zarazic byl Vaněk Oprud, který je připomínán v Popravčích a psaneckých zápisech jihlavských. Vaněk byl členem několika loupeživých družin, nikdy nebyl chycen (více Peter Futák v knize Zarazice).

​​​​​​​

Zemské desky olomoucké - vladyka Oprud ze Zarazic

Na pečeti obce Zarazice z roku 1682 je zobrazena radlice s květinou.

Osud obce byl v minulosti silně spjat s protékající řekou Moravou. Každoroční pravidelné zátopy ohrožovaly především domy stojící v blízkosti řeky. Osudovým pro Zarazice byl rok 1900. Během tohoto jediného roku, bylo v zarazickém meandru zvaném Zmola sesouváním břehu zničeno celkem sedm domů, jichž majitelé byli: Marie Smištíková č. 85, Jan Míka č. 87, Alžběta Sedláčková č. 81, Jakub Němeček č. 91, Jakub Pospíšil č. 83,  Martin Horák č. 137, a Josef Tomeček č. 96. Proto právě v Zarazicích začaly roku 1911 regulační úpravy toku řeky Moravy.

​​​​​​​

Pod uličkou. V těchto místech tekla neregulovaná Morava. Foto František Šíma

Starý dřevěný most přes Moravu v Zarazicích

Zvýšená hladina řeky Moravy ohrožovala nejen úrodu, ale také příbytky zarazičanů

Zarazická Zmola roku 1900

Řeka vzala břeh a s ním také zde stojící domky

Zarazická Zmola roku 1900

Regulační práce v Zarazicích probíhaly v letech 1911 až 1914


Při regulačních pracích byly nalezeny zbytky zděného kostela, orientované delší osou ve směru západ – východ a několik desítek kosterních hrobů. Podle nákresu se jednalo o kostel s polygonálním kněžištěm, jehož zdivo bylo široké 1 m. Délka kostela byla přinejmenším 23 m, přičemž jeho uzavření na západní straně nebylo zjištěno. Celková šířka kostela byla 8 m. Střízlivě lze uvažovat, že se jednalo o románský kostel ze 12. nebo 13. století s kněžištěm a podélnou lodí bez věže. Pozoruhodným nálezem je unikátní bronzový procesní kříž s ukřižovaným Kristem. Byl nalezen mimo areál kostela v hloubce asi 3 m jihovýchodně od kostela. Nálezce, jeden z dělníků, jej za 12 zlatých prodal vedoucímu regulace řeky Moravy, ing. J. Řezáčovi. V roce 1932 kříž získalo darem Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, v jehož sbírkách se dnes nachází.                                                           David Válek, Středověká kolonizace veselska, Brno 2009


Tím dělníkem který nalezl křížek byl Josef Tomek (*16.3.1864, Vnorovy č. 87, +12.2.1951). Josef Tomek byl spřízněn s rodinou Františka Tomka (*1889), ze Zarazic číslo. 91.

Zarazický křížek, nalezený v trati „Kostelíky“ v hloubce asi 3 m. Je 31 cm vysoký a 20 cm široký. Tento pozdně románský artefakt (kolem r. 1200) je dnes ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Brně pod č. 12.071 ​​​​​​​

Zarazický kostel v trati Kostelíky, nákres Josefa Homoly

Éj krížu krížu ukrižovaný, kdo ťa križoval, Zarazičani, éjasa hojasa Zarazičani. Zarazičani v tenkých košulkách, zabili Janka na Panských lúkách, ejasa hojasa na Panských lúkách. Dyž ho zabili kríž postavili, aby se za ňho ludé modlili, ejasa hojasa ludé modlili

. Část mapy stabilního katastru Zarazic z roku 1827, zachycuje nejvíce ohrožený úsek levého břehu řeky Moravy, tzv. Zmolu. Domky č. 5, 6 a 7, které se nacházely v této části, byly odplaveny ​​​​​​​

Přehledná mapa regulačních prací v Zarazicích z roku 1911-1914

Snímek z regulačních prací u Zarazic z roku 1913 (44 mužů a 4 koně)

​​​​​​​


V rámci regulačních prací byl zbudován také nový kovový most, který nahradil starý most dřevěný. Zde je technická zpráva Ing. Josefa Řezáče: Most byl vystavěn v roce 1913 v režii stavební správy regulace řeky Moravy nákladem země. Základy pilířů byly založeny 2 m 9 cm pod dnem Moravy, čili v hloubce 9 m 80 cm od vrchní hrany mostní, v tuhém modrém jílu na pilotách a obehnány štětovou stěnou. Most měl světlost mezi pilíři 45 m a železná konstrukce rozpětí 46 m 40 cm mezi ložisky. Pilíře mostní byly betonové, jejich rohy jsou obloženy žulovými kvádry; uložené kvádry byly rovněž z žuly friedbergské. K stavbě pilířů bylo upotřebeno 12 vagonů portlandského cementu tlumačovského. Železná konstrukce, kterou dodala firma Pražská akc. strojírna a mostárna v Adamově za cenu 47 K. za 100 kg váhy hotové konstrukce, váží 55. 368 kg. Náklad celé stavby mostu činil 55.187 K. 25 hal. z čehož připadlo na:

1) stavbu obou nábřežních pilířů                                    22 757 K. 91 h.

2) železnou konstrukci                                                     26.022 K. 96 h.

3) rampy, zábradlí a jiné                                                    6. 406 K. 38 h.

Most odevzdán byl do správy obecní, jež jest povinna vésti další náklad na udržování mostu v dobrém stavu.

​​​​​​​.


Řeka Morava ohrožovala Zarazice na dvou místech – v prostoru Uličky (1), a ve Zmole (2), trojkou je označen starý most. Na obrázku je patrné jak značně se řeka posunula v průběhu 80 let. Sesouvání břehu v zarazickém meandru zvaném Zmola v roce 1900 zničilo 7 domů, o rok později ohrozilo provoz na okresní silnici a v roce 1905 zničilo další 2 domky. Na podnět komise z roku 1909 byl příští rok vypracován projekt částečné regulace řeky od zarazického železničního Náklického mostu po dřevěný most vnorovský v celkové délce 1906 m. V srpnu 1911 započaly výkopové práce, v témže roce pak byla ve Veselí nad Moravou zřízena Zemská regulační správa řeky Moravy. V srpnu 1914 byla moravní voda vpuštěna do nového řečiště a Zarazice tak byly uchráněny dalších pohrom. 

​​​​​​​

​​​​​​​Průpich č. 1 a č. 2 u Zarazic 1911 – 1914

​​​​​​​

Tento most v Zarazicích byl postaven roku 1913. Sloužil do roku 2001